tisdag 25 februari 2014

Nu ska gåvor till partierna bli synliga

Ja det är kanske klokt. Jag ser dock inte sambandet. Men visst, vi ska få veta varifrån pengar till partierna kommer. Dock är det inte möjligt att granska huruvida gåvor är kopplade till politiska utfästelser, men kan tydligare anas om vi känner till gåvogivarna. Säger det oss någonting att Sverigedemokraterna, som enda parti, motsätter sig ett sådant här beslut? "Partier som tagit emot anonyma bidrag ska inte få statligt partistöd Statligt stöd till politiska partier ska endast ges till partier som inte har tagit emot anonyma bidrag. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att ett sådant villkor ska införas från den 1 april 2014. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av S, M, MP, FP, C, V och KD. Sverigedemokraterna reserverar sig. Konstitutionsutskottet framhåller att det finns en bred enighet kring uppfattningen att anonyma bidrag till politiska partier i princip inte bör vara tillåtna. Både utskottet och regeringen anser dock att frågan om ett förbud för partier och valkandidater att ta emot anonyma bidrag är komplicerad och måste utredas ytterligare, bland annat ur ett grundlagsperspektiv. Ett sätt att uppnå motsvarande effekt utan att införa ett uttryckligt förbud är att villkora det statliga partistödet så att partier och valkandidater som tagit emot anonyma bidrag inte har rätt att få statligt partistöd. Ska gälla från den 1 april 2014 Utskottet föreslår att ett sådant villkor ska gälla från den 1 april 2014. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en gemensam motion från MP, S och V. Inom ramen för ärendet har utskottet hämtat in ett yttrande från Lagrådet samt hört ordföranden för Partibidragsnämnden. Sverigedemokraterna reserverar sig Sverigedemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag om ovanstående villkor för partistöd. SD hänvisar bland annat till Lagrådets yttrande över förslaget. Där framkommer att Lagrådets granskning av konstitutionsutskottets förslag varit ofullständig, bland annat på grund av att utskottets remiss till Lagrådet var mycket kortfattad. Ja till regeringens förslag Konstitutionsutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att utskottet behandlade regeringens proposition om ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med en mindre ändring. Enligt regeringens förslag ska ett parti redovisa vem som gett bidrag i de fall där partiet eller valkandidaten känner till eller kan ana vem som är bidragsgivare. Utskottet anser dock att skyldigheten endast ska gälla i de fall där partiet eller valkandidaten känner till vem som är givare. Förtydligande om bidragsgivares identitet Utskottet föreslår också ett tillkännagivande till regeringen med anledning av propositionen. I regeringens förslag står det att partierna ska spara uppgifter om bidragsgivares identitet. Det är däremot inte specificerat vilka uppgifter som ska sparas. Ett enigt konstitutionsutskott föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att förtydliga detta. Förslaget är ett utskottsinitiativ."
Skicka en kommentar