tisdag 29 april 2014

Nya bevis

Här ett bevis på att varken majoritet eller opposition har förstått sin politiska roll. Man lägger ansvar på, till exempel, Akademiska sjukhuset, i stället för på ett politiskt organ. "[2014-04-23] Interpellation om förhandlingar om nya avtal för regionsjukvården Landstingsrådet Johan Edstav (MP) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande om landstingets avtal för regionsjukvård. Landstingets avtal med landstingen inom sjukvårdsregionen löper ut 2014. Enligt Edstav har ingen information getts på landstingsrådsberedningen eller landstingsstyrelsen. Det har inte fattats beslut om att ge uppdrag till landstingsdirektören i frågan eller att utse en förhandlingsdelegation som ska föra landstingets talan. Frågor: Varför har inget uppdrag givits till landstingsdirektören eller en förhandlingsdelegation utsetts för att föra landstingets talan i förhandlingar om nya avtal för regionsjukvården? Vilka ambitioner har landstingsstyrelsens ordförande inför förhandlingarna om nya regionavtal? Anser du att Akademiska sjukhuset även framöver ska ersättas via två olika ersättningssystem eller att förhandlingarna om nya regionavtal och införande nytt ersättningssystemet inom vårt landsting ska samordnas? Svar: Det vore bra om Akademiska sjukhuset har principer för ersättning såväl för patienter från Uppsala län som för andra patienter från vår sjukvårdsregion. Ambitionen för kommande avtal med landstingen i regionen bör vara att dessa avtal är långsiktiga och stabila. I dagsläget är inga företrädare för något landsting inställda på att hasta fram nya avtal under den korta tid som står till buds under 2014, som dessutom är ett valår. Inriktningen hos alla berörda är att utnyttja de möjligheter till förlängning som avtalen medger. Det ger tillfälle att under 2015 i lugn och ro arbeta fram väl fungerande och stabila avtal. Diskussion om detta har förts i samverkansnämnden och dess arbetsutskott."
Skicka en kommentar