torsdag 5 juni 2014

Global utveckling förutsätter avveckling av krig och våld

En grundläggande förutsättning för att åstadkomma global utveckling är avveckling av krig och våld. I alla sammanhang där hållbarhet och utveckling behandlas måste föras en diskussion om skapande av en ickevåldskultur
"I en skrivelse redogör regeringen för Sveriges politik för global utveckling. Framför allt tas migrationens möjligheter att skapa utveckling upp. Regeringen belyser möjliga mål- och intressekonflikter inom områdena migration, remitteringar och skydd samt långsiktiga lösningar för flyktingar.
Utrikesutskottet betonar att arbetet med att prioritera och ha mätbara mål i utvecklingsarbetet måste fortsätta. Utskottet välkomnar också att regeringen gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera regeringens styrning och arbetsformer för det globala utvecklingsarbetet.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet."
Skicka en kommentar