torsdag 5 juni 2014

När börjar kvotpliktslagen gälla?

Men när börjar lagen gälla? Kanske är det något jag inte förstår. Man ändrar i en lag, men ändringen gäller från den dag lagen kommer att gälla. Jo, det kan jag förstå, men när börjar lagen gälla?

"Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om kvotplikt för biodrivmedel. Lagen om kvotplikt för biodrivmedel ställer krav på att det ska vara mer biodrivmedel i bensin och diesel. Den antogs av riksdagen hösten 2013 och börjar att gälla den dag regeringen bestämmer. Det nya förslaget innebär att kvotplikten inte ska omfatta tåg, eller annat spårbundet färdmedel, och fartyg som går på diesel. Fartyg som används för "sport- och fritidsändamål" ska dock omfattas av lagen. Ändringarna börjar gälla samma dag som lagen om kvotplikt för biodrivmedel träder i kraft.

Kvotpliktslagen i korthet

Kvotpliktslagen innebär i korthet att den som är kvotskyldig ska se till att en viss andel av kvotpliktig volym bensin och diesel utgörs av biodrivmedel. Kvotplikten omfattar all bensin och diesel för vilket skattskyldighet har inträtt under ett kalenderår. Bensin och diesel definieras som ett bränsle avsett för motordrift och som omfattas av ett antal KN-nummer. Kvotskyldiga är de företag som är skattskyldiga för sådan bensin och diesel.
Inblandning av biodrivmedel i bensin ska vid lagens ikraftträdande vara 4,8 volymprocent, men höjs den 1 maj 2015 till 7 volymprocent. Inblandning av biodrivmedel i diesel ska vara minst 9,5 volymprocent.
Minst 3,5 volymprocentenheter av dessa ska utgöras av särskilt anvisade biodrivmedel, vilket innebär biodrivmedel producerade från avfall, restprodukter, cellulosa eller lignocellulosa.
Kvotskyldiga ska årligen till Energimyndigheten redovisa hur kvotplikten har uppfyllts. Om andelen biodrivmedel i bensin eller diesel underskrider föreskriven kvot ska den kvotskyldige betala en kvotpliktsavgift.
Endast biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna i hållbarhetslagen får användas för uppfyllande av kvotplikten. Det innebär att den kvotskyldige behöver ett giltigt hållbarhetsbesked som omfattar de biodrivmedel som används för uppfyllande av kvotplikten. Läs mer om vad som krävs för att erhålla ett hållbarhetsbesked i avsnittet om hållbarhetskriterier"

Skicka en kommentar