torsdag 5 juni 2014

Använd patientsäkerhet som ett politiskt styrmedel

"Vårdskador kostar 11,5 miljarder kronor

Knappt hälften av vårdskadorna krävde en förlängd vårdtid på sjukhus. Patienter som får en skada orsakad av vården behöver i genomsnitt dubbel så lång vårdtid som de patienter som inte skadas. 2,4 procent av skadorna ledde till en permanent skada hos patienten och 2,2 procent bidrog till att patienten avled. Vårdskadorna beräknas, enligt SKL, innebära 1,3 miljoner extra vårddygn till en kostnad av 11,5 miljarder kronor.
I en sammanfattande bedömning konstaterar Socialstyrelsen att landstingen har ökat användningen av metoder som syftar till att förbättra patientsäkerheten. En nationell infrastruktur för ett samlat arbete med patientsäkerhet har byggts och börjat användas. Men även om flera åtgärder har satts in kan man ännu inte se några effekter som bättre patientsäkerhet."

Beloppet 11,5 miljarder kronor är för mig nytt. Den siffra man vanligtvis ser är 5,5. Men konstateras kan att patientsäkerhet borde, förutom för att minska lidande, användas som ett politiskt styrmedel
Skicka en kommentar