tisdag 12 augusti 2014

Lägg till fyra punkter, ta bort en - ett bra klimatpolitiskt program

Folkpartiet har i flera avseenden ett bra miljöprogram. Här en del av klimatpolitiken:
  • Sverige ska vara en förebild och en pådrivande kraft i klimatarbetet. Genom internationella och generella ekonomiska styrmedel, såsom koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter, kan klimatomställningen ske samtidigt som jobben och välfärden tryggas.
  • Kärnkraften är viktig för klimatneutral elproduktion. Nya kärnkraftsreaktorer som klarar högt ställda säkerhetskrav ska byggas i Sverige.
  • Bygg ut vindkraften på rätt ställen. Vindkraft ska koncentreras till redan exploaterade områden och platser med relativt låga värden för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.
  • Modernisera vattenkraften. Vattenkraften kan ge mer energi och skada naturen mindre genom teknikutveckling och effektivisering, inte genom ökad exploatering.
  • Höj ambitionerna för att skydda den biologiska mångfalden. Det behövs fler skyddade sammanhängande områden både på land och i vatten, till exempel i form av marina reservat.
  • Sverige ska vara en pådrivande kraft i havsmiljöarbetet. Skatten på konstgödsel ska återinföras. Sverige ska bidra mer för att rädda Östersjön från övergödning och hålla nere utsläppen av kadmium.
  • Bort med farliga kemikalier. Den europeiska kemikalielagstiftningen behöver skärpas, och särskild hänsyn tas till barn och ungas känslighet samt till den samlade effekten då flera olika kemikalier samverkar.
  • Satsa på klimatsmarta transporter. Rusta upp och bygg ut järnvägen och satsa på höghastighetståg. Bygg ut kollektivtrafiken i tätorter, underlätta för elbilar och skapa säkra förutsättningar för att cykla. Ett robust järnvägssystem och väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad och bidrar till klimatsmarta transporter.
Dock:

Detta skulle bli ännu bättre om man la till
           *   Bygg ut vindkraften
           *   Bygg ut solkraften
           *   Satsa på utveckling av vågkraften
           *   Ökade anslag till forskning om alternativa energislag
Då skulle punkten om kärnkraft kunna utgå. Lär av Tyskland, som skapat större ökning av förnybar energi än minskning av energi från kärnkraft
Skicka en kommentar