tisdag 12 augusti 2014

Inte ökade utsläpp i Tyskland


Visst får man göra så här? Om inte upplys mig
Nedanstående mycket intressantMycket intressant

"Tomas Kåberger: ”Tysklands kärnkraftsavveckling har inte ökat utsläppen”

Foto: Energimyndigheten

Riks­da­gens nä­rings­ut­skotts ord­fö­ran­de påstod i Almedalen att de tyska kol­di­ox­id­ut­släp­pen ökade dra­ma­tiskt trots alla sol­pa­ne­ler och alla ti­o­tu­sen­tals vind­kraft­verk. Detta kopplade han till att man i Tyskland avvecklat några av sina kärn­re­ak­to­rer.
Mellan år 2000 och 2013 ökade pro­duk­tio­nen av förnybar el i Tyskland med 110 TWh. Kärn­kraf­ten minskade med knappt 75 TWh, så förnybart ökade 35 TWh mer än kärn­kraf­ten minskade, vilket ger utrymme för ökad el­kon­sum­tion utan att använda mer fossila bränslen. El­kon­sum­tio­nen ökade bara med 15 TWh, så det fanns utrymme att minska fos­sil­ba­se­rad el­pro­duk­tion med hela 20 TWh.
I verk­lig­he­ten blev det an­norlun­da. Vat­ten­falls kol­kraft­verk i Tyskland har kon­kur­re­rat ut Vat­ten­falls gas­kraft­verk i Holland och bidragit till att Tyskland gick från att importera el år 2000 till att 2013 exportera 33 TWh el. Det beror på att kol­dix­id­ut­släp­pen från kol­kraft­verk i EU inte får beskattas av Tyskland utan begränsas av EU:s ut­släpps­rätts­han­del som inte längre utgör någon praktisk be­gräns­ning: Rätten att släppa ut har blivit ungefär gratis.
Men Tyskland har ju också lyckats ersätta fossila bränslen i upp­värm­nings­sek­torn med förnybar energi, och man har ef­fek­ti­vi­se­rat ener­gi­an­vänd­ning­en. Så totalt sett har kol­di­ox­id­ut­släp­pen från fossila bränslen enligt BP:s statistik minskat från 900 miljoner ton år 2000 till knappt 850 miljoner ton år 2013.
Tittar man på det senast årets ut­veck­ling går det fort­fa­ran­de i samma riktning. Jämför man första halvåret 2014 med el­pro­duk­tio­nen samma period 2013, minskade kärn­kraf­ten med 1 TWh, fossila bränslen minskade med 15 TWh och förnybart ökade med nästan 10 TWh.
Men man kan tänka sig att nä­rings­ut­skot­tets ord­fö­ran­de kan ha hittat en annan tids­ho­ri­sont där kärn­kraf­tav­veck­ling­en var som snabbast.
Från 2010 till 2013 minskade kärn­kraf­ten med hela 43 TWh och förnybart ökade bara med 42 TWh. Man skulle kunna tänka sig påstå att denna brist på en dryg TWh var orsaken till en “dramatisk” ökning av kol­di­ox­id­ut­släp­pen. Om denna dryga TWh brist skulle täckas med Vat­ten­falls sämsta kol­kraft­verk skulle det kanske ge nästan en miljon ton CO2. Men el­kon­sum­tio­nen i Tyskland minskade med nästan 20 TWh från 2010 till 2013. Så det går inte heller att hävda att den minskade kärn­kraft­pro­duk­tio­nen skulle vara orsaken till en dramatisk ökning av kol­di­ox­id­ut­släp­pen under denna extrema av­veck­lings­pe­ri­od.
Men utsläppen av koldioxid från fossila bränslen i Tyskland mellan 2010 och 2013 har ökat med 10 miljoner ton. Men det kan inte bero på att kärn­kraf­ten ersatts med fossila bränslen. Den totala el­pro­duk­tio­nen med fossila bränslen har ju minskat från 2010 till 2013!
Det har hänt något annat i elsektorn som bidragit till ökade kol­di­ox­id­ut­släpp under denna tiden för Merkels kärn­kraf­tav­veck­ling. Det är att gas ersatts med kol. Gas­ba­se­rad el­pro­duk­tion minskade med 23 TWh och kol-elen ökade med 23 TWh. Metangas har färre kolatomer per ener­gi­en­het, och gas­kraft­verk ger i allmänhet mer el per ener­gi­en­het i bränslet. Det kan förklara ökade kol­di­ox­id­ut­släpp. Men detta har inget att göra med att förnybar el ersatt kärnkraft.
Hade det inte varit för att exporten ökade med 15 TWh skulle det blivit en mer dramatisk minskning. Så hur kan man hävda att kärn­kraf­tav­veck­ling­en i Tyskland har något att göra med en påstått dramatisk ökning av kol­di­ox­id­ut­släp­pen?
Tomas Kåberger, professor i in­dust­ri­ell ener­gi­po­li­cy vid Chalmers och ord­fö­ran­de i Japan Renewable Energy Founda­tion."
Skicka en kommentar