torsdag 30 oktober 2014

Det räcker inte med att bara revidera

Hur används de många styrdokumenten inom landstinget? För att dokumenten ska få en styrande effekt måste ju en regelbunden och tät uppföljning göras. Är det praktiskt möjligt? Nej. Så många dokument med formulerade mål klarar man inte med nuvarande arbetssätt att följa upp.

Tid, ja mycket tid, ägnas däremot åt att utarbeta dokumenten och att debattera dem. Politik är att, inte bara, formulera mål och uppdrag utan även följa upp och  utkräva ansvar. Landstinget klara endast en av dessa uppgifter 


Regelböcker reviderade

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde revideringar av regelböckerna för vårdval i Uppsala. Följande regelböcker har reviderats:
  • Vårdcentral
  • Barnmorskemottagning
  • Barnhälsovård
  • Primär hörselrehabilitering
  • Gynekologi i öppenvård
  • Specialiserad öron-, näs-, och halssjukvård i öppenvård
  • Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård
  • Kataraktoperationer i öppenvård
  • Höft- och knäprotesoperationer
  • Ögonbottenfotografering vid diabetes
 Ändringarna handlar om att förtydliga och ytterligare precisera krav och uppdrag. I vissa fall har ersättningarna ändrats. Det gäller bland annat vårdcentraler, där ett nytt indextal införs, som innebär att vårdcentraler vars patienter är socioekonomiskt tungt belastade ska få högre ersättning.
(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på återremiss.
Skicka en kommentar