måndag 12 januari 2015

Dålig sjukdomsinsikt

Landstinget i Uppsala län fortsätter att vara märkligt i fråga om formerna för den politiska styrningen. Ny organisationsutredning har tillsatts. Det finns nu minst tretton landstingsråd, sannolikt tio för många. Trots detta antal har man tillsatt särskild grupp för att utreda ny organisation. 
"
      *     Länsdelsberedningarna och deras utskott läggs ner.
  • Två nya fullmäktigeberedningar inrättas: Beredningen för barn och unga och Beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Beredningarna får 13 ledamöter vardera.
  • Utskottet för demokrati, jämställdhet blir en beredning under landstingsfullmäktige med namnet Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration.
  • Två utskott inrättas till landstingsstyrelsen: ett personalutskott och ett utskott för forskning, utveckling och utbildning, båda med fem ledamöter.
  • Landstingsstyrelsens arbetsutskott ska ha fem ledamöter.
(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig mot beslutet."
(SD) lämnade ett tilläggsyrkande om att en utredning tillsätts där man ser över möjligheten att öka inflytandet för alla kommuner i länet. Yrkandet avslogs.

Av media har jag förstått att Alliansen sätter stort värde på Länsdelsberedningarnas arbete. Folkpartiet anser att ordförandeskap i en sådan är viktigare än ordförandeskap i Patientnämnden.
I länet finns ett regionförbund, i vilket alla länets kommuner och landstinget är medlemmar. Till förbundet har man överlåtit frågor, som också ligger hos länsdelsberedningarna. Man kan då möjligen landa i en uppfattning att de sistnämnda kan upphöra och i en tid då patientsäkerheten behöver förbättras, Patientnämnden uppvärderas i landstinget.
Sjukdomsinsikten hos landstingets politiker är dålig
Skicka en kommentar