måndag 8 juni 2015

Utredning behövs nog inte


Visst kan man ha funderingar om det är ekonomiskt försvarbart och resurseffektivt att vårdgivare får etablera vårdcentraler var man vill och landstingen får betala. 

Ett vårdvalssystem där patienten får välja vårdcentral bör ingen ha invändningar mot. Motståndet har kommit från konservativa krafter på vänstra sidan i politiken. 

Utredning i tid och otid. De frågor, som finns borde gå att få besvarade utan ytterligare utredning. men skyldigheter, som staten uttrycker är inte särskilt mycket värda. Staten vet ju inte hur man ska göra för att förverkliga. 
Låt kommunerna överta ansvaret för sjukvården och utforma den i samverkan mellan flera kommuner, inom kommunsamverkansregioner

"Socialutskottet vill inte att regeringen utreder landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem

Regeringens utredning om nya regler för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster ska inte lämna förslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården tas bort. Det anser socialutskottet, som också vill att staten stödjer enhetlighet inom landstingen med kunskapsunderlag. S, MP och V reserverar sig mot förslagen.
Dagens vårdvalssystem innebär att patienter har rätt att välja vårdcentral och att vårdgivare får etablera vårdcentraler var de vill. I mars 2015 tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Bland annat ska utredningen lämna förslag om ändrade regler så att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården. Patienternas rätt att välja vårdcentral ska dock finnas kvar.
Socialutskottet vill att den pågående utredningen inte ska ge förslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården tas bort. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om detta.

Mer kunskap behövs

Socialutskottet anser också att staten kan bidra till ökad enhetlighet inom vården genom att ta fram kunskapsunderlag för landstingen. Därför vill utskottet även att riksdagen ska uppmana regeringen att ge Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att ta fram mer kunskap kring hur landstingens ersättningssystem och primärvårdsuppdrag har påverkat vården för patienterna i primärvården.
Bakom socialutskottets förslag om tillkännagivanden står Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Förslagen grundar sig på en motion från M, C, FP och KD.
Socialutskottets ställningstaganden gjordes när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen som gäller Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning. Utskottet föreslog också att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslagen om tillkännagivanden. Bland annat anser de att det inte behövs något ytterligare uppdrag till den pågående utredningen om offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster"
Skicka en kommentar