måndag 1 juni 2015

Landstinget tar bort något som inte finns

Landstingsstyrelsen föreslår att styrformen beställa - utföra ska avskaffas. Det går ju inte, eftersom den aldrig införts.

Den föreslagna nya formen för politiska styrningen är i linje med vad jag under många år hävdat måste införas. Ja, mycket tyder på att man tagit till sig mina argument.


"Ny förtroendemannaorganisation föreslås

Landstingsstyrelsen ställde sig bakom ett förslag till en ny förtroendemannaorganisation. Den nya organisationen ska enligt förslaget införas den 1 januari 2016.
Ändringarna berör främst hälso- och sjukvården. Följande föreslås
  • Den nuvarande beställar- och utförarmodellen avskaffas.
  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och produktionsstyrelsen tas bort.
  • Tre nya nämnder inrättas: en sjukhusstyrelse med ansvar för bland annat vårdproduktion, utbildning och forskning vid Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping, en vårdnämnd med ansvar för bland annat primärvård, närvård, habilitering och tandvård samt en fastighets-, teknik och servicenämnd.
  • Det nuvarande utskottet för forskning, utveckling och utbildning får ett utökat uppdrag att också ha ett helhetsperspektiv för strategiska frågor inom hälso- och sjukvården. Antalet ledamöter i utskottet utökas från fem till nio.
  • Landstingsstyrelsen utökas från 15 till 19 ledamöter.
Det slutgiltiga beslutet om ny organisation fattas av landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 15-16 juni.

Landstingsstyrelsen gav också landstingsdirektören i uppdrag att lämna förslag till en ny tjänstemannaorganisation som är anpassad till den nya förtroendemannaorganisationen. Förslaget ska lämnas senast vid landstingsstyrelsens sammanträde i november.
(V) lämnade ett yrkande om att det skulle bildas en hälso- och sjukvårdsberedning under landstingsstyrelsen och att hälso- och sjukvården ska hållas samman i en enda sjukvårdsstyrelse. (SD) lämnade ett yrkande om att fastighets- teknik- och servicenämndens ansvar ska placeras under landstingsstyrelsen och ett tilläggsyrkande om att den föreslagna nämnden ska ha 11+7 ledamöter. (KD) yrkade på återremiss. (M) lämnade ett tilläggsyrkande om att personalutskottet skulle tas bort och ersättas med ett FoU-utskott. Samtliga yrkanden avslogs. (M), (V), (SD) och (KD) reserverade sig."

Skicka en kommentar