måndag 27 juli 2015

Interna demokratin, på låtsas

Jag påstår att partidemokratin, det vill säga demokratin inom partierna, är mest på låtsas. De högsta beslutande organen, kongresser, stämmor, landsmöte, riksstämma, och så vidare, ägnar dagar åt politisk diskussion och fastställer politiska program. I den dagliga politiken gör partiledaren utspel, i stora frågor, men som det högsta beslutande organet inte tagit ställning till. Partiet anser, heter det dock.
Jo, men den process, som består i att debattera internt är väl ändå viktig ur demokratisk synpunkt. Så är det nog. Intressant är emellertid hur innehållet i de många inläggen är anpassade till vad, som just då är inne att säga. Den inriktning partiledningen markerat måste man förhålla sig till.

Kommer så en tid med uselt stöd i opinionen för ett parti tillsätts en grupp för översyn av programmet. En tydlig kursändring förordas, vilken partiledaren deklarerar för media. Vips så är de många hundra ombuden i det högsta beslutande organet, till exempel, miljöprofilerade efter att ett år tidigare varit ointresserade. Eller, socialliberala efter att ha varit marknadsliberala.

Partiernas huvudsakliga uppgift har blivit anpassning i stället för både anpassning och opinionsbildning och politikerns mål har blivit att nå position i stället för att både nå en bra plattform och förändra samhället

Skicka en kommentar