fredag 17 juli 2015

Politisk organisation är teori, styrningsform är praktik

Det är inte bara en gång revisorerna inom landstinget (och jag) pekat på bristerna i den politiska styrningen. Nedanstående citat från landstinget är minst fyra månader gammalt. Efter detta har beslut om ny politisk organisation fattats. Huruvida någon förändring av styrningen kommer att ske återstår att se. Politisk organisation och form av politisk styrning är inte samma sak. Förändringen av politiska organisationen är ett steg i rätt riktning. Nu är det upp till politikerna att göra det man ska. Varför inte börja med att minska antalet landstingsråd med cirka tio. Ger tjugo nya sjuksköterskor.

"Granskningar av mål- och resultatstyrning och budgetprocess

Landstingets revisorer har granskat landstingets mål- och resultatstyrning samt landstingets budgetprocess.
Landstingets revisorer gör bedömningen att det kvarstår en del arbete och vidareutveckling för att landstingets styrmodell ska vara fullt ändamålsenlig. Bland annat rekommenderas landstinget att etablera en tydlig ägarstyrning. När det gäller budgetprocessen pekar revisorerna på otydligheter i ansvar och roller inom den politiska organisationen som gör att beställar- och utförarstyrningen inte har förutsättningar att fungera på ett tillfredsställande sätt.
Landstingsstyrelsen hänvisar i sitt svar till den nya uppdrags- och budgetprocessen som beslutats av landstingsfullmäktige samt till att den pågår en översyn av den politiska organisationsstrukturen. Båda åtgärderna syftar till att få en mer ändamålsenlig styrning av landstingets verksamheter"
Skicka en kommentar