onsdag 19 augusti 2015

Artikel om skolan måste vara språkligt exemplarisk

Jag tycker det har betydelse hur vi skriver. Ett vårdat och korrekt språk är mer njutbart att läsa. Ett slervigt språk irriterar och kan skapa missförstånd. och sammanhanget har betydelse för vikten av ett korrekt språk.
En artikel i om skola och utbildning lockar vissa elever att läsa.  Då är det viktigt att artikeln inte backer upp vanliga felaktigheter.
Ordföljdsfelen blir allt vanligare. "För oss är det även självklart att varje elev ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential." Även självklart?
"Vi behöver bli bättre på både kunskap och på att använda teknik i skolan." Två sätt att skriva den felaktiga meningen korrekt: 1. Vi behöver bli bättre på både kunskap och att använda teknik i skolan. 2. Vi behöver bli bättre både på kunskap och på att använda teknik i skolan.

"Bristande matematikkunskaper är inte bara problematiskt för den enskilde eleven, det är också till nackdel för vårt land." Bristande matematikkunskaper är problematiska för inte bara den enskilde eleven, de är också till nackdel för vårt land.

"Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och även utöka undervisningstiden i matematik i årskurs 7-9 med en timme i veckan." Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och utöka undervisningstiden i även matematik i årskurs 7-9 med en timme i veckan.

"Förutom att kränkningar, sexuella trakasserier, våld och hot i sig är oacceptabelt så inkräktar de också på lärandemiljön i skolan." Förutom att kränkningar, sexuella trakasserier, våld och hot är oacceptabla så inkräktar de också på lärandemiljön i skolan.

"Moderaterna har även föreslagit att det ska finnas en möjlighet för staten att via Skolverket, som en sista utväg, ta över huvudmannaskapet för dessa skolor." Även föreslagit? Moderaterna har föreslagit att det även ska finnas en möjlighet att ta över huvudmannaskapet för dessa skolor.  I princip finns möjligheten redan, enär det är fråga om lagbrott
Skicka en kommentar