Svårast att välja utförare i omsorgen har de mest sjuka och utsatta, enligt Socialstyrelsen. I fler än hälften av landets kommuner, 155 av 290, går det att välja kommunala eller privata omsorgsföretag. De flesta val sker inom hemtjänsten.
Åren 2011-2014 har 60 miljoner kronor använts av kommuner för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
– Vi har följt upp kommunernas arbete utifrån ett särskilt fokus på de mest sjuka äldre, och vi ser att det finns brister. För den som inte kan göra välinformerade val bidrar inte valfriheten i sig till en mer jämlik vård och omsorg, säger Anneli Kastrup, utredare på Socialstyrelsen.
Var tionde med möjlighet att välja avstår. Bland dessa finns personer som har svårt att fatta egna beslut, exempelvis på grund av demens.
Om det inte finns anhöriga eller en god man som kan bistå i valet, tilldelas de en utförare utifrån den ordning kommunen bestämt. I mer än hälften av kommunerna sker det efter en turordningsprincip.
– Det handlar om en liten men väldigt utsatt grupp som riskerar att få sina utförare utifrån ett system som inte tar hänsyn till specifika behov, utan till vilken utförare som står på tur. Kommunerna behöver se till att de individuella behoven uppmärksammas även när någon inte kan utnyttja sitt fria val, säger Anneli Kastrup.
Socialstyrelsens rapport visar också att bara en dryg femtedel av kommunerna ger information om valfrihetssystemet och utförarna på lättläst svenska.
– Lättförståelig och lättillgänglig information är ett lagkrav. Bristerna är särskilt allvarliga eftersom de drabbar personer med kognitiva funktionsnedsättningar eller annat modersmål än svenska, säger Anneli Kastrup.
Socialstyrelsen har även gjort jämförelser som tyder på att friskare äldre, med mindre är 25 timmars hemtjänst i veckan, är något mer nöjda med omsorgen i kommuner med valfrihet. Däremot verkar möjligheten att välja inte spela någon roll för hur nöjda de mest sjuka äldre är.

Fler resultat ur rapporten:

  • Bland dem som har möjlighet att välja väljer 56 procent kommunens egenregi och 34 procent enskilda utförare.
  • Omval är mycket sällsynta och tyder på att de flesta hanterar missnöje på annat sätt än genom att byta utförare.
  • Att en kommun infört valfrihetssystem innebär inte att alla har samma möjlighet att välja fritt, eftersom tillgången på utförare varierar. Ofta är valfriheten begränsad till dagtid, vissa insatser och till mer tätbebyggda områden."