tisdag 4 augusti 2015

Oacceptabelt buller

För flera år sedan kontaktade jag Trafikverket, (kanske var det på Vägverkets tid) med anledning av det enorma bullret från Bärbyleden. Jo, man kom och gjorde en mätning. Tjänstemannen satt nedkrupen bakom buskar vid den lugnaste tiden på dygnet under en timmes tid. Resultat, något under gränsvärdet. Jojo.
Nu har jag skrivit igen. Metoder finns för att göra bullret ohörbart. Mätningen måste göras under ett dygn och vid plats där vi vanligtvis befinner oss. 

Så här har jag skrivit:
För ett antal år sedan ägde bullermätning rum vid vår fastighet i närheten av Bärbyleden i Uppsala, efter att undertecknad pekat på stora miljöolägenheter.på grund av buller. Mätningen genomfördes på ett, för en okunnig på området, tveksamt sätt, med instrumenten dolda bakom buskar.
Bullernivån befanns ligga obetydligt under gränsvärdet.

Upplevelsen är nu att bullret tilltagit och är, särskilt vid sydlig och sydvästlig vind, outhärdligt.

Även trafiken på den kommunala gatan, Runebergsgatan, medför olägenheter, dock inte i motsvarande omfattning som de från Bärbyleden. Undertecknad har tillskrivit Uppsala kommn med begäran om att något slag av reglering av trafiken på Runebergsgatan genomförs.

Undertecknad har erfarit att effektiva metoder har utvecklats, till exempel gummiklädda plank, och som är relativt vanliga i vissa andra europeiska länder.

På Transportstyrelsens hemsida kan läsas, bland annat, följande:
Buller från vägtrafik är ett stort miljö- och hälsoproblem och är den bullerkälla som stör flest människor. Av de cirka 2 miljoner människor som är utsatta för trafikbuller över riktvärdena beräknas ungefär 1,5 miljon människor vara exponerade för vägtrafikbuller.”

Undertecknad hemställer om att Trafikverket vidtar åtgärder, som påtagligt minskar de miljöolägenheter, som trafiken på Bärbyleden medför för boende i Nybyområdet

Att kommunen inte handlagt mitt ärende om Runebergsgatan på ett och ett halvt år är inget mindre än en skandal
Skicka en kommentar