måndag 5 juni 2017

DAGENS REFLEKTION 5 juni: Nämnd i Uppsala hindrar lokalt inflytande

Jag har engagerat mig i en fråga, som är specifik för boende i ett visst område, nämligen vid Kåbovägen, men som också är principiell. Boende oroas av trafiksituationen. Höga hastigheter, vibrationer i fastigheterna olycksrisker. Vad säger då politikerna i ansvarigt politiskt organ? Det vet man inte. Frågan når inte dessa. Nämnden har till tjänsteman delegerat rätten att besluta om huruvida några särskilda åtgärder ska vidtas. Jag har gjort flera försök att få till stånd sammanträffande, men utan resultat.
Den här attityden är farlig för den lokala demokratin.
Intresset för att utveckla lokal demokrati är litet.
I kommunallagen regleras vad som juridiskt gäller. I 34§ anges vilka frågor, som beslutanderätten inte får delegeras i.
Jag avser nu få prövat huruvida Gatu- och samhällsmiljönämnden bryter mot Kommunallagen.

"1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter"

Bedrövligt dock att våra politiker inte strävar efter så mycket kontakt som möjligt mellan medborgarna och deras valda representanter, i stället för att begränsa

Jag kan redan nu utlova att jag ska förse valrörelsen med inlägg och initiativ i dessa frågor

Skicka en kommentar