söndag 20 juni 2010

Riksdagsbeslutet för några dagar sedan om ansvaret vid kärnkraftsolyckor har media missat. Det borde ha varit stor rubrik på förstasidorna. Jag påminns hur jag i frågor och motion förde resonemang om att det är rimligt, ja borde vara krav att kärnkraftindustrin tar större ansvar vid eventuella olyckor. Tidpunkten för när det ska träda i kraft ska regeringen besluta om senare. Men att det ska träda i kraft har vårt högsta beslutande organ, riksdagen beslutat.
Så här lyder beslutet:
"Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor. I dag uppgår skadeståndsansvaret och kravet på säkerhet till cirka tre miljarder kronor.

Bakgrunden till ändringarna är att den internationella Pariskonventionen ska ändras så att kravet på säkerhet höjs till lägst 700 miljoner euro, cirka 7 miljarder kronor. Riksdagen godkände på regeringens förslag ändringen av konventionen.

De nya reglerna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer."
Skicka en kommentar