måndag 24 januari 2011

Förbränning av avfall

Att bränna avfall är ur miljösynpunkt bättre än att deponera det. Återvinning och återanvändning är bäst. De mål, som satts upp i bred politisk enighet och som jag 2005, hade anledning att fråga en tidigare socialdemokratisk miljöminister om var:
•Senast år 2010 ska minst 50 % av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
•Senast år 2010 ska minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling.
•Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier med mera återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.

Lokalt i Uppsala diskuteras nu åter, förutom den höga fjärrvärmetaxan, torveldningen. Någon gjorde härom da´n ett tafatt försök att benämna torv förnybart bränsle. Vad som sällan diskuteras är effekterna av de signaler som ges av användning av ett visst bränsle. När man eldar sopor säger man ju att man gärna vill ha sopor och därigenom motverkar strävanden att minska avfallsmängden.

Vi har nu 2011. Är regeringen nöjd med utvecklingen på avfallsförbränningsområdet?
Skicka en kommentar