onsdag 30 mars 2011

Landstinget styrs inte av politiker

Det här pressmeddelandet skickades till UNT efter min föreläsning förra tisdagen. Dagen efter insändandet slarvläste jag tidningen, så jag har inte sett den publicerad.
"10-talet kommer att präglas av fortsatt blockpolitik, men inte i form av så fasta allianser som i dag. Vi får en fortsatt avideologisering och mer av ”amerikanska valrörelser”. Toppstyrningen inom partierna kommer att förstärkas ytterligare. Det förutspådde Harald Nordlund i en föreläsning på Studieförbundet Vuxenskolan i tisdags.

Harald Nordlund, som har ägnat sig åt politik i fyrtio år, varav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot, anser att politiker har abdikerat.

Forskningen visar att den politiska styrningen, särskilt inom landstingen, knappast finns, att styrningen har dåligt genomslag och att man inte har en ordentlig uppföljning.

Harald Nordlund relaterade forskningens slutsatser till sina egna erfarenheter och sa sig finna stor överensstämmelse. Han pekade särskilt på den ekonomiska styrningen inom landstinget i Uppsala län. Nämnderna medverkar inte i budgetarbetet, budget fördelas på förvaltningar i stället för på nämnder. Han angav bristen på dialog med professionen som en del av förklaringen till det usla genomslaget för politiska beslut och till att uppdragen uppfattas som oklara.
Harald redogjorde för kommunallagen, som styr kommuner och landsting. Här görs tydligt att styrningen ska ske genom fullmäktige och nämnder, varvid förvaltningar är redskap. Inom landstinget råder det motsatta förhållandet.

Motsvarigheten i landsting och kommuner till VD inom näringslivet är inte en tjänsteman utan ska utgöras av landstings- respektive kommunstyrelse och nämnder.

Det krävs en kulturreformation inom politiken, en reformation, som måste handla om att skapa en insikt om att politiker är medborgarnas förtroendevalda och inte chefer, att ideologi måste gå före ingenjörskonst och att nätverk måste ersätta hierarkier.

Harald Nordlund ville skicka tre värden för politiker att ta till sig, nämligen medborgerligt deltagande, åsiktsrepresentativitet och beslutsförverkligande.

En del av föreläsningen bestod av en repetition av grundläggande samhällslära och avslutades med en beskrivning av vad politik är och vad politiker måste koncentrera sig på. Harald Nordlund tror dock inte att de nödvändiga förändringarna kan åstadkommas utan att alla som kommer att åta sig ett politiskt förtroendeuppdrag får genomgå en utbildning, en obligatorisk politikerutbildning."
Skicka en kommentar