söndag 31 juli 2011

Bättre revision och politikerutbildning

Den politiska ledningen av vårt landsting har en bestämd målsättning om att ge så mycket vård som möjligt med hög kvalitet och till så låg kostnad som är möjlig. Vem har invändningar mot en sådan målsättning? En väg för att pressa kostnaderna och kanske också stimulera till nytänkande är att använda även externa vårdgivare. Men det är här bristerna i den politiska styrningen blir tydliga. Politiker ägnar sig inte åt det som måste vara den viktigaste politiska uppgiften, ständig uppföljning. Det här har jag skrivit artiklarom,jag har talat om det i landstingsfullmäktige och jag sätter problemet i fokus i mitt föredrag om politisk styrning.
Landstingets revisorer har nu i en rapport pekat på problemet med kontrollen. I dagens artikel om rapporten fokuseras på kontrollen av externa vårdgivare. Revisionen anser: "Kontrollen av kvaliteten och patientsäkerheten i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste frågorna som styrelsen ska ägna sig åt, vilket inte görs". Grundfrågan handlar fortfarande om att man inte vet hur man ska göra för att styra och därför ägnar man sig åt annat.
Landstingsrevisionen påpekar då och då att det finns brister i den politiska styrningen. Det är dock svårt att se förändringar. Men varför angriper revisionen aldrig grundproblemet? Revisionen blundar för sådant som att budget fördelas på förvaltningar i stället för på politiska organ. Man blundar för att avtal med vårdgivare inte reglerar tydligt vad som ska åstadkommas, man blundar för att dogordningar för politiska organ inte tar upp de viktigaste politiska uppgifterna. Och...man blundar för de stora kunskapsbrister som finns i tjänstemannaorganisationen om innebörden av att organisationen är politiskt styrd.

En tydlig revision är en av nycklarna till en bättre kontroll av både egen regi och externt utförande. Inga nya upphandlingar bör göras innan man klarat ut vilken den politiska roeni landstinget är. Kort sagt: Nu krävs: bättre revision och politikerutbildning.
Skicka en kommentar