onsdag 9 november 2011

Ställ kraven på rätt part.

Kommunernas och landstingens huvudsakliga ansvar handlar om att tillgodose olika behov hos oss medborgare. Skatter, statliga bidrag (som ju är skatter) och avgifter finansierar tjänsterna. Dessa medel ska användas så effektivt som möjligt. Vem som utför borde vara ointressant. Utförandet ska följa politiska beslut om kvalitet, kostnader och omfattning.

Oberoende av vem som utför är ansvaret inför mig kommunens respektive landstingets. Vad som nu sker, med exempel från Carema och äldrevården, är att fokus är på Carema. Fokus ska vara på kommunen i fråga som har att utkräva företaget ansvaret.
Två allvarliga fel finns: Kommuner och landsting har ännu inte möjlighet att utforma kvalitetskraven tillräckligt tydligt i avtalen och kunskapen om att ett externt utförande fortfarande är kommunens eller landstingets ansvar, är alltför bristfällig. Skandalen med dålig tillsyn vid ett demensboende ska medföra frågor till kommunen. Media fokuserar emellertid på utföraren. "Varför tillhandahåller Ni så bristfällig vård?" är en fråga, som ska ställas till kommunen. Så länge man inte kan teckna tillräckligt tydliga avtal och i avvaktan på att media och andra lär sig ställa rätt part till svars kanske man bör upphöra med upphandlingar. Det vi nu ser är ett demokratiskt problem
Skicka en kommentar