torsdag 26 april 2012

Diskriminering på grund av ålder

Det finns i politiken tydliga motstridande mål. Öka antalet och andelen yngre i politiskt atbete. Ta bättre tillvara äldre människors kunskaper och erfarenheter. Det mesta, som sägs från partiernas sida när det gäller diskriminering på grund av ålder tycks vara något man anser sig tvungna att säga. Man rent av lagstiftar, men vad har orden och lagarna betytt?
Det statliga språkbruket om åldrande och äldre människor måste ses över och förbättras. Detta arbete bör utgå från den ändring som gjorts i regeringsformen och innebära att staten själv tar grundlagens ord på allvar. Arbetet kan ske på olika sätt, t.ex. i anslutning till regeringens arbete med ett handlingsprogram för svenska språket eller genom att en särskild projektgrupp tillsätts inom Regeringskansliet. Viktiga uppgifter bör vara att sprida kunskap om hur äldre personer beskrivs eller utelämnas i officiella texter, utarbeta förslag till policyer och uppföljningsinstrument som statliga myndigheter kan tillämpa och utarbeta alternativ till de termer som används i det statliga prognosarbetet och som klassar äldre personer som ”icke arbetsföra” eller som ”försörjningsbörda”. I den fortsatta uppföljningen av äldrepolitiken bör studier av policytexter inom stat, landsting och kommuner genomföras med avseende på hur människor i olika åldrar beskrivs – eller inte beskrivs.

Översynen av det statliga språkbruket bör även omfatta förtydliganden och utmönstringar av formuleringar i lagtexter som för negativa stereotyper om åldrandet och äldre människor vidare. Det är angeläget att det normala åldrandet även här skiljs från utvecklingen av skador och sjukdomar som kan påverkas av miljöfaktorer och som i vissa fall kan uppträda även tidigare under livsloppet.
Skicka en kommentar