torsdag 26 april 2012

På väg från Västervik

Redan 2005 under tidigare majoritet påtalade revisionen att Uppsala läns landsting inte i tillräckligt stor utsträckning prioriterade dessa frågor och man rekommenderade redan då att en plan för patientsäkerhetsarbetet upprättades. Vi anser nu att det är hög tid att lyfta upp dessa frågor på högsta nivå, tydliggöra ansvaret på olika nivåer i landstingets olika verksamheter och inte minst viktigt, följa upp utfallet av olika åtgärder Man har nu möjlighet att mäta patientsäkerheten och på samma sätt som med tillgängligheten göra jämförelser mellan olika landsting, vilket man nu på nationell nivå har börjat med från och med i år. Detta kan ske genom: Genomförda Händelseanalyser ( systematisk utredning av tillbud och negativa händelser ) och Riskanalyser ( systematisk analys av risker ) som görs på sjukvårdsinrättningen. Mortaliteten på respektive sjukhus, samt slumpvis genomgång av journaler. I Uppsala läns landsting och i Sverige i övrigt har vi en högkvalitativ sjukvård och en kompetent och engagerad personal som också engagerar sig i dessa frågor. Patientsäkerhet har blivit en massrörelse. Detta visar sig inte minst vid de årliga nationella patientsäkerhets- konferenserna,. där deltagarantalet fördubblas för varje år. På patientsäkerhetskonferensen 2007, gjorde Akademiska sjukhuset sig känt som det första sjukhus där man även intervjuar patienter och anhöriga. när man gör Händelseanalyser Här i landstinget utbildas nu också läkare fortlöpande i att kunna utföra Händelseanalyser. Sjukvården är tillsammans med kärnkraftsindustrin och flyget en högriskverksamhet. På initierat håll bedömer man att sjukvården ligger 20 år efter vad gäller strukturerat säkerhetsarbete Man ser de båda senare verksamheterna som förebilder vad gäller säkerhetsarbetet och hämtar idéer därifrån. Genom beslut i landstingsfullmäktige tas nu ett första steg för ett mer strukturerat säkerhetsarbete. Vi kommer att noga följa detta arbete och vara lyhörda för vad som krävs organisatoriskt och resursmässigt Varje patient som tar kontakt med sjukvården skall kunna känna sig säkra på att allt har gjorts för att åstadkomma största möjliga säkerhet i samband med deras vård och behandling
Skicka en kommentar