torsdag 19 april 2012

Människan är beroende av naturen

Vördnaden för livet är en av liberalismens utgångs­punkter. Människan är beroende av naturen och dess resurser. I naturen finns och skapas förutsättningar för allt mänskligt liv. Utöver mat att äta, vatten att dricka, luft att andas och råvaror att bruka står naturen för ovärderliga skönhetsupplevelser, myllrande biologisk mångfald, mänskligt skapande och plats för själslig vila. Miljöhänsyn, naturskydd och en ekologiskt håll­bar regional samhällsutveckling är därför förutsättningar för människans överlevnad och utveckling. En liberal politik måste skydda människans livsmiljö och för­valta den för framtida generationer. En miljöpolitik för 2000-talet måste utgå från män­niskans möjligheter att lösa problem inom olika områden. Den biologiska kunskapens, teknikens, demokratins och marknadsekonomins utvecklings­kraft erbjuder fantastiska möjligheter. Men vi får inte blunda för de stora utmaningar vi står inför. Vi måste vara på vår vakt så att inte en positiv marknad låter ekonomisk drivkraft bortse från vad som är hållbart. Nuvarande tankar och strävan efter tillväxt skapar ett icke hållbart samhälle.
Skicka en kommentar