torsdag 5 april 2012

Styrelsen känner väl till bristerna?

Patientsäkerhet omfattar inte bara säkerheten i samband med behandlingar, bemötande och tillgänglighet, utan också hur dokumentationen av kontakterna med vården sköts. I dag kan vi läsa om brister i journalsystemet vid Akademiska sjukhuset. Jag antar att styrelsen för Akademiska sjukhuset skyndsamt tar itu med frågan.
Enligt Patientdatalagen ska sjukvården vara organiserad så att den tillgodoser patientens säkerhet och gör det möjligt för vårdgivaren att erbjuda en kostnadseffektiv vård av god kvalitet.
De nya kraven på informationssäkerhet innebär att tydligare krav ställs på hur patientuppgifter ska hanteras, på hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas och på vad det ska omfatta.
Jag har länge hävdat att patientsäkerhetsfrågorna måste vara föremål för uppföljning vid varje sammanträde med ansvariga styrelser. Om inte styrelsen för Akademiska är medveten om de brister, som nu framkommit är detta ingenting annat än en skandal

Skicka en kommentar