tisdag 17 juli 2012

Avsnitt 10 ur Politik på Gott och Ont

Detta tillkom för ganska många år sedan

Upsala Nya Tidning är en ofta citerad tidning. Med rätta tycker jag. Ibland skulle jag dock vilja se mer av analys.
ÖKA ANTALET politiker. Så löser vi demokratiproblemet.

Då och då återkommer UNT till detta tema, senast i samband med folkomröstningen i Knivsta. Jag tror inte ett ögonblick på UNT: s teser. Skulle demokratin fungera bättre av att vi väljer fler politiker som vi stänger in i sammanträdesrummen?  Knappast. Vad som behövs är en ny och förändrad politikerroll.  Vi behöver politiker som ägnar sig åt politik och inte åt detaljstyrning eller traditionell arbetsledning. Förvisso är en vald politiker väljarnas ombud och förtroendeman. Men så låt den då fungera som det, det vill säga syssla med politik och inte med att styra verksamheter. Uppgifterna blir då att anslå medel, besluta om budget, fastställa mål, följa upp och utvärdera och slutligen utkräva ansvar eller utkrävas ansvar av.  Direkta verksamheter som utförs i egen regi, det vill säga av kommunen själv, behöver inga politiker i ledningen, lika lite som upphandlad verksamhet. Det torde i vissa beslutssammanhang vara ur demokratisynpunkt bättre att minska antalet politiker. Det gäller till exempel riksdagen där ledamöterna då skulle tvingas att ägna sig åt helheten och inte ges utrymme att bli experter inom en smal sektor.

Ledamöterna i kommunala bolag är politiskt tillsatta. Detta anser jag är olämpligt. Också offentligt ägda bolag omfattas av aktiebolagslagen som säger att en styrelseledamot först och främst har att tillvarata aktieägarnas intressen, med risk för att personligen avkrävas skadestånd om man inte handlar därefter.  Detta innebär att politikerna i bolagsstyrelsen inte kan fatta ett för dem attraktivt politiskt beslut, framför ett mindre attraktivt, om detta skulle missgynna aktieägarna ekonomiskt. Man måste alltså ha klara direktiv av ägarna, det vill säga kommunen, om ett ekonomiskt mindre fördelaktigt, men politiskt eftersträvansvärt, beslut ska kunna fattas. Om vi nu ska ha kommunala bolag överhuvudtaget – varför placerar vi då politiker i styrelserna? Vore det inte bättre med experter på det sätt som privatägda aktörer har? Politikerna i ett aktiebolag har ju händerna bundna. Politiken ska vara gjord och utförd när frågan landar på det kommunala bolagets styrelsebord.
Skicka en kommentar