fredag 21 september 2012

Mälardalsrådet och Europadagarna


Årets Europadagar ska ägnas energipolitiken. Frågan känns angelägen. Borde vi från Mälardalsrådets miljöutskott delta? Jo, endast om man kan följa upp tillsammans med medlemmarna i Mälardalsrådet. Det kan ju ske i form av ett seminarium i samband med ett styrelsesammanträde. Men det räcker inte. Man måste också komma överens om hur kunskapen ska föras vidare till medlemmarna och gärna leda till något slag av gemensamt agerande. Det är i, bland andra, sådana här sammanhang, som den typ av samarbete som Mälardalsrådet utgör, sätts på prov.
Programmet för årets Europadagar ser ut så här. (En reflektion: det heter inte ta tillvara på)
Syftet med årets Europadagar i Bryssel är att ge deltagarna ökad insikt och förståelse för
energipolitiken på EU-nivå kopplat till den nationella, lokala och regionala nivån.
Inom ramen för energifrågor kommer deltagarna få ta del av information om finansieringsmöjligheter
på EU-nivå. Genom att lyfta nya möjligheter på området och ta tillvara på deltagarnas
erfarenhet och förkunskaper är målet att förbättra och öka samverkan på området i regionen och
bättre utnyttja EU:s möjligheter.
DAG 1: måndag, 5 november
Adress: Stockholmsregionens Europakontor, Avenue Marnix 28,
1000 Bryssel
11.30 Registrering
VÄLKOMMEN
12.00 Lunch
Välkomsthälsning, Per Spolander, VD för Stockholmsregionens
Europakontor och Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande,
Östhammars kommun
13.15 Inledning
Moderator Peter Wenster introducerar Europadagarna och dagens
program
13.20 – 14.50 EU, REGIONER OCH ENERGIPOLITIKEN
Vad händer på EU-nivå inom energipolitiken och hur kan
samverkan stärkas mellan olika nivåer?
Inledning av Peter Wenster
 EU:s syn på energi – mål och aktuella initiativ
Representant från EU-kommissionens generaldirektorat för energi
 Regionens roll i dialog/samarbete med den nationella och
EU-nivån, EU 2020 Monitoring Platform, Krzysztof Nowaczek,
Regionkommittén (tbc)
3
 Vikten av lokalt och regionalt engagemang i energidelen i
Europa 2020,( tbc)
 Komplexiteten av politiskt samspel på flera nivåer för att
säkerställa måluppfyllelse, Marita Ulvskog (s) el Carl Schlyter (mp)
(tbc), Europaparlamentariker
14.50 Kaffepaus
15.20 – 16.30 SVERIGES STÄLLNINGSTAGANDE
Vilka ställningstaganden har Sverige i energipolitiken?
Inramning av Peter Wenster
15.25 – 15.45 Hur ser Sverige på EU:s energipolitik?
Martina Högberg, energiråd, Sveriges ständiga representation vid EU
(tbc)
15.45 – 16.05 Vilka konsekvenser får energipolitiken hos regioner och
kommuner?
Marcus Holmberg, samordnare, SKL:s Brysselkontor (tbc)
16.15 – 16.30 Avslutning
Gemensam summering av den första dagen under ledning av moderator
Peter Wenster
18.00 – 20.00 KVÄLLSMOTTAGNING
18.00 Registrering
18.30 – 19.00 Irlands stundande EU-ordförandeskap (2013) med fokus
på energi, Representant från Irlands ständiga representation vid EU
Tilltugg och förfriskningar serveras
4
DAG 2: tisdag, 6 november
Adress: Stockholmsregionens Europakontor, Avenue Marnix 28,
1000 Bryssel
08.30 Registrering
9.00 – 10.00 EU-FONDER OCH PROGRAM EFTER 2014
Vilka möjligheter för finansiering och samarbete finns?
Inramning av Peter Wenster
 Energi inom strukturfonder/Landsbygdsprogrammet
Anders Lindholm, regionalråd, Sveriges ständiga representation vid
EU (tbc)
 Energi inom Horisont 2020, ERRIN/Vinnova
 Annan finansiering
Gemensam diskussion
10.00 Kaffepaus
10.30 – 11.20 MOBILISERINGSMÖJLIGHETER
Varför ska man engagera sig i de nya programmen?
Inramning av Peter Wenster
Parallellt seminarium 1: Framåtsyftande
 Lokala nyttan av deltagande inom plattformar (Green Week,
Sustainable Energy Week, Mobility Week, Open Days) eller
nätverk.
Gemensam diskussion
Parallellt seminarium 2: Erfarenheter
 Lokala och regionala aktörer berättar om sina erfarenheter med
EU-projekt och nätverk och vad de har bidragit till deras
organisationer.
Gemensam
Skicka en kommentar