måndag 17 september 2012

Avsnitt 57 ur Politik på Gott och Ont


En sjukvårdsvision (av mig och Sigbritt Dahlberg)

EGENTLIGEN är det inte en vision vi skriver om. Det är om förändringar i sjukvårdspolitiken, som kan genomföras nu och under de närmaste åren. Men eftersom det bland dagens styrande landstingspolitiker inte tycks finnas vare sig förmåga eller vilja till nytänkande kallar vi det en vision.
Under de senaste åren har vårdbehovet ökat snabbare än resurserna i vården. Samtidigt har allt fler sjukdomar botats med allt dyrare metoder och utrustning. Kvaliteten i den vård som ges har ökat påtagligt medan tillgängligheten till närsjukvård är långt ifrån bra med långa köer till husläkare och specialistvård. Till det kommer att personalens arbetsförhållanden förefaller ha blivit mer ansträngda, många sparförsök har misslyckats och privata sidolösningar växer fram. Besparingsåtgärder får ofta konsekvensen att allt färre läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och barnskötare vill ha anställning inom landstinget. Är lösningen mer pengar till vården? Jo, i vissa fall är det nog så. Men generellt gäller, enligt vår uppfattning, att vi politiker måste vara beredda att tänka nytt.

Vi har av medborgarna i Uppsala län valts för att tillgodose behovet av sjukvård utifrån våra socialliberala idéer. Vi tycker att sjukvården ska finansieras solidariskt, det vill säga skattevägen. Sjukvården ska finnas när människor behöver den och finnas nära människorna. Sjukvården ska vara tillgänglig för alla för att människor ska känna trygghet. Men det vill väl alla. Kanske det, men vilka är mest trovärdiga? Vi ser inte i vårt landsting några tecken på förändringar som skapar sådan trovärdighet.

Vi vill se en tydligare uppdelning av ansvaret mellan politiker och anställda. Politiker ska besluta om skattens storlek och kvalitet, följa upp, utkräva ansvar och ta ansvar för de verksamheter som drivs i landstingets regi. Politikernas uppgift är att göra det möjligt att bedriva en bra sjukvård och att ta de övergripande beslut som behövs för att göra sjukvården tillgänglig för alla. Vi vill också att besluten i sjukvården ska tas nära verksamheterna. Förutom att effektiviteten ökar nås ett bättre lokalt inflytande.
Vi vet att tillgängligheten ökar om vi fattar beslut om etableringsfrihet, om vi möjliggör öppethållande på kvällstid på vårdcentralerna och tilldelar resurser för att anställa fler husläkare. Tillgängligheten gynnas av även att det finns olika utförare, privata och i landstingsregi.
En bättre tillgänglig primärvård bidrar också till att specialistsjukvården avlastas. Pengar som i dag används för sjukskrivning på grund av köer till behandlingar och för läkemedel i stället för vård kan omfördelas för att öka tillgängligheten till vård och förkorta sjukskrivningar och därmed minska människors lidande.
Vi vill också att beslut som skapar bättre trygghet fattas. Hit hör att husläkaren ska ges möjlighet att ta ett helt ansvar för patienten, även till exempel sedan specialistsjukvården tagit över. Vi vill medverka till att bättre koppling mellan forskningen och husläkarna skapas och vi kommer att verka för att läkarna avlastas administrativa uppgifter för att öka patienttiden.

Vården av äldre och sjuka har också stora brister. Det finns sjukdomar som är åldersrelaterade och därtill kommer att gamla personer oftare än andra drabbas av flera sjukdomar samtidigt. Därför vill vi ha geriatriker knutna till kommunernas övriga insatser för äldre och en väl fungerande närsjukvård.
För att den enskilde ska kunna känna trygghet krävs också att landstinget regelbundet redovisar hur sjukvården inom alla områden fungerar, hur man klarar tillgängligheten, köerna och andra kvantitativa och kvalitativa faktorer.  Öppna kvalitetsredovisningar bidrar till att ge en sann bild av situationen inom sjukvården och en motvikt till den bild som tonar fram ur skandalerna.

Landstinget måste också ta ansvar för att behovet av sjukvård minimeras, stödja och bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet. De faktorer som i första hand har betydelse för en god hälsa är fysisk aktivitet, goda matvanor, sociala relationer, bra alkoholvanor, tillgång till natur, rökfri miljö och upplevelsen av ett meningsfullt liv.

En bra sjukvård kan bli bättre, men en viktig förutsättning är att vi får nya politiker. Vi är beredda. 

Skicka en kommentar