söndag 11 november 2012

Avsnitt 77 ur Politik på Gott och Ont

Anförande vid seminarium om mark och energi MILJÖMÅLSKOMMITTEN har som uppgift att föreslå delmål för de olika nationella miljökvalitetsmålen så att de stora miljöproblemen kan vara lösta inom en generation. Vilket politiskt arbete är just nu viktigare än detta? Arbetet med natur och miljö handlar om överlevnadsfrågor. Men varför är det så viktigt med kommitténs arbete? En del av svaret ges i den bakgrundsbeskrivning, som finns i programmet för dagens seminarium, konflikter mellan olika miljömål. Jag vill dock peka på ytterligare ett par skäl till varför det är så viktigt att utforma delmål. Politik är att uttrycka vilja, d.v.s. formulera mål, följa upp dessa och utkräva ansvar, men inte till exempel att presentera tekniska lösningar. Målen måste därför uttryckas i sådana former att dom är möjliga att på något sätt mätas eller jämföras över tiden. Utan dessa möjligheter är kunskaperna om tillståndet för vårt lån av kommande generationer alltför små. Men målen är också viktiga som påtryckare på oss politiker själva. Vi har alltför lätt att anpassa oss till en viss situation eller miljö. På ett möte med torvproducenter tycker vi det är viktigt med brytningen eftersom den skapar arbetstillfällen. I kontakt med LRF ställer vi oss kanske bakom kravet på sänkt skatt på dieselolja eftersom den utgör en tung ekonomisk börda för bonden. I kontakt med miljöorganisationer håller vi med om nödvändigheten av att bevara värdefulla naturområden och att använda ekonomiska styrmedel i politiken. Den här inkonsekvensen eller populismen blir svårare att hemfalla åt om vi har tydligt utformade mål. Som representant för miljömålskommittén vill jag uttrycka tillfredsställelse över att så många deltar i den och ser fram mot genomgången av det fina programmet. (Slut på anf.)
Skicka en kommentar