torsdag 8 november 2012

Avsnitt 76 ur Politik på Gott och Ont

NATURHÄNSYN, internationalism och utvecklingsoptimism är nyckelorden i folkpartiets miljöprogram. Jag hade förmånen att få delta i utarbetandet av programmet. Programmet pekar ut tre stora utmaningar för miljöpolitiken på 2000-talet: • Utarmningen av den biologiska mångfalden. Allt fler arter hotas av utrotning. Den svenska floran och faunan blir ständigt fattigare. • Globala klimatförändringar. Det är de fattiga ländernas befolkning som drabbas hårdast av en förstärkt växthuseffekt. Därför krävs en världsomspännande handlingsplan som minskar utsläppen och omfördelar resurser. • Bristen på överstatlighet i miljöpolitiken. Många miljöproblem är gränsöverskridande, men EU är idag för svagt för att lösa dem. Programmet har en i grunden positiv syn på möjligheterna att komma tillrätta med miljöproblemen. Liberalism är utvecklingsoptimism. Den biologiska kunskapens, teknikens, demokratins och marknadsekonomins utvecklingskraft erbjuder fantastiska möjligheter. Men vi får inte blunda för de stora utmaningar vi står inför. Risken för en fortsatt utarmning av den biologiska mångfalden är stor. Balansproblemen i många ekologiska system, t.ex. Östersjön, är större än tidigare. Storstäderna hotar att bli sämre livsmiljö på grund av ökade utsläpp och minskade möjligheter till naturupplevelser. Risken för globala klimatförändringar är stor. Den ökade användningen av kemikalier har långsiktigt negativa miljöeffekter.
Skicka en kommentar