torsdag 29 november 2012

Uppsnappat från riksda´n om samarbete på skatteområdet

Ska EU lägga sig i frågor om medlemsnationernas öppenhet och om meddelarfrihet? Jo, vi ska påverka vår omvärld i frågor, som har med demokrati, natur och miljö och ickevåldskultur att göra

"Skatteutskottet säger ja till förbättrat informationsutbyte inom EU men vill ha redogörelse från regeringen om meddelarfriheten
Baserat på ett EU-direktiv föreslår regeringen nya bestämmelser för att förbättra det administrativa samarbetet på skatteområdet. I förslaget ingår sekretessregler som begränsar meddelarfriheten. Skatteutskottet säger ja till regeringens förslag, men påpekar att den svenska meddelarfriheten bör uppmärksammas under förhandlingsarbete framöver i EU. Utskottet vill att regeringen återkommer till riksdagen och redogör för hur man avser att följa utvecklingen.
Syftet med EU-direktivet är att förbättra informationsutbytet mellan skattemyndigheterna i EU-länderna. Ett uppdaterat informationsutbyte och förbättrat samarbete inom EU är viktigt för att bekämpa skattebedrägerier. Enligt regeringens förslag ska Skatteverket kunna lämna ut upplysningar till motsvarande myndigheter i andra EU-länder, tillåta besök från dessa myndigheter på Skatteverkets kontor, göra utredningar för att få fram uppgifter som andra EU-länder begärt ut och hjälpa till med delgivning av beslut. I förslaget ingår också sekretessregler. Bland annat får EU-kommissionens rapporter och dokument inte offentliggöras utan kommissionens uttryckliga samtycke. Rapporterna innehåller uppgifter och statistik för analysändamål. Sekretessen ska gälla i högst fyrtio år. Uppgifterna i EU-kommissionens rapporter och dokument ska vara föremål för tystnadsplikt och inte omfattas av meddelarfriheten, rätten att lämna ut uppgifter till media för publicering.
KU vill inte ha inskränkningar i meddelarfriheten. Konstitutionsutskottet har lämnat ett yttrande till skatteutskottet där man konstaterar att det är olyckligt att EU-kommissionens rapporter och dokument ska vara sekretessbelagda. KU anser också att inskränkningar i meddelarfriheten bör övervägas noggrant. Några sådana överväganden görs inte i propositionen. Därför anser KU att skatteutskottet ska säga nej till förslaget om att inskränka meddelarfriheten. KU kommer att göra en systematisk översyn av vilka inskränkningar av den här typen som har gjorts på senare år och på vilka grunder de har gjorts.
Skatteutskottet vill att regeringen återkommer i ett annat sammanhang.
Skatteutskottet håller med KU om att de svenska principerna om öppenhet och meddelarfrihet är viktiga och att inskränkningar i meddelarfriheten endast får göras ( borde stå: får göras endast efter noggrant övervägande) efter noggrant övervägande. Skatteutskottet välkomnar KU:s översyn av inskränkningar i meddelarfriheten. Det är viktigt att den långtgående svenska meddelarfriheten uppmärksammas under förhandlingsarbetet i EU, menar skatteutskottet. Utskottet föreslår därför att regeringen ska återkomma i ett annat sammanhang och redogöra för hur regeringen avser att följa utvecklingen i dessa avseenden. Utskottet står enigt bakom förslaget till tillkännagivande
Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag att säga ja till lagförslaget om inskränkning i meddelarfriheten. V instämmer i KU:s resonemang och vill att riksdagen säger nej till den delen av förslaget."
Skicka en kommentar