fredag 23 november 2012

En passning viktigare än utsatta barn

Den här nyheten har fått mindre plats än när en svensk ishockeyspelare passade pucken till en medspelare och denne gjorde mål och att en utförsåkare har ont i tummen.
Men jag inser att man kan se på olika sätt. Jag förstår att visst kan man inom media ha uppfattningen att förbättringar för barn som far illa är pseudofrågor. Och visst kan jag förstå att idrottsintresset är så stort att media finner angeläget att sprida kunskap om en passning over there. Men jag tar mig också friheten att tycka att det är bedrövligt. 

Starkare stöd och skydd för barn och unga 

Socialtjänstlagen ändras för att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som gäller vård eller behandling. Ett barn ska få möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som gäller barnet. Om barnet inte framför sina åsikter ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.
Andra lagändringar innebär följande:
  • Det finns kriterier för när vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att anmäla att ett barn far illa och när allmänheten bör göra en anmälan. Dessa kriterier ändras till när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
  • När socialnämnden har fått in en anmälan som gäller barn eller unga ska nämnden omedelbart göra en så kallad skyddsbedömning. Beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska i normala fall fattas inom 14 dagar.
  • När socialnämnden beslutar om vård utanför det egna hemmet ska nämnden teckna avtal med familjehemmet om åtaganden under placeringen. Socialnämnden ska ge familjehem och jourhem som nämnden tänker anlita den utbildning som de behöver.
  • När vård ges i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende ska socialnämnden utse en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med barnet eller den unge.
  • Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden.
  • Öppna insatser ska kunna ges till barn som fyllt 15 år även utan vårdnadshavarens samtycke.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.

Skicka en kommentar