lördag 8 december 2012

Hållbart skogsbruk


Överordnat allt annat ligger kravet på ett uthålligt brukande av naturresurser, bevarande av biologisk mångfald och ett kretsloppstänkande. Sverige har genom ratificering av Rio-konventionen förbundit sig att iaktta detta. 
Det finns forskarrapporter som entydigt avslöjar att vi inte lever upp till dessa åtaganden. Miljöorganisationer hävdar att dagens skogsbruk inte är långsiktigt hållbart och att dagens skogsbruk inte kan sägas vara ansvarsfullt förvaltande av skogsmarken. Detta är alarmerande och en allvarlig kritik mot svenskt skogsbruk. Nuvarande skogsbruk innebär ett hot mot skogsekosystemet, mot skogsindustrin och de övriga värden skogen har. Sverige har inte ett skogsbruk som överensstämmer med de miljömål man kommit överens om internationellt eller har beslutat i Sveriges riksdag, är slutsatser som dras.

Svenska skogsindustrin är i en internationell jämförelse mycket miljökunnig och miljöengagerad.

Skicka en kommentar