fredag 7 december 2012

FP måste åter teckna en miljöprofil

FOLKPARTIET HAR haft höga ambitioner på miljöpolitikens område och befäste under 90 – talet sin position som det enda verkliga miljöpartiet och dessutom på borgerlig grund. Miljöpolitiken är inget isolerat område, inget som bara angår ungdomar i gröna jackor eller allvarstyngda vitklädda forskare i laboratorier. Den angår alla och måste förmås påverka vårt dagliga liv och agerande. Vardagsnära källsortering och val av miljövänliga produkter och transporter är bara det första steget för den enskilda människan och medborgaren. Miljöaspekter, konsekvensanalyser och miljöbokslut måste dessutom vägas in i varje kollektivt och gemensamt beslutsfattande, i lagstiftning, i planarbete, i industriell och ekonomisk verksamhet och i all produktion och konsumtion.

Det finns inga frizoner. Däremot har miljöpolitikens tyngdpunkt förskjutits från att stävja och städa, från avloppsrör och skorstenar, till att övervaka och observera mängden av det som tas ut från naturen och på vilket sätt det utnyttjas i produktionen. Då blir vårt eget agerande och ansvarstagande viktigt. En liberal miljöpolitik tar sin utgångspunkt i det personliga engagemanget. Upplysta och medvetna konsumenter kan, genom att efterfråga miljövänliga produkter, styra producenterna i miljövänlig riktning. Konsumentmakt är en viktig del i miljöarbetet. Miljöförstöring och resursslöseri beror i stor utsträckning på att miljön har betraktas som en fri tillgång.

Nu ska Folkpartiet återta rollen som miljöparti. Det borde vara enkelt eftersom platsen varit vakant sedan Folkpartiet sa upp sig
Skicka en kommentar