torsdag 20 december 2012

Inga växthusgaser 2050

"Sverige kan vara helt utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Det var en av de viktigaste slutsatserna när Naturvårdsverket lämnade över sin rapport om hur detta kan bli möjligt," till regeringen. Vid sidan av minskade utsläpp, framför allt inom basindustrin och transportsektorn, gör Naturvårdsverket bedömningen att det måste kompletteras med ett ökat upptag av koldioxid i naturen. Stor tilltro sätts också till forskning t ex teknik som lagrar koldioxid i marken."
Nu kan vi nästan varje dag läsa om vilka stora möjligheter vi i Sverige har att skapa ett fossilbränsleoberoende. Vindkraften kan byggas ut kraftigt, men det krävs att, inte minst, lokala politiker vågar vara tydliga och både ta till sig synpunkter och att driva på för utbyggnad.
Utnyttjandet av solenergin kräver fortsatt forskning, men anses av många innebära den stora lösningen på problemet med vårt allt ökande energibehov. Men våra rikspolitiker måste vilja och våga.
Biogasproduktionen utvecklas nu hastigt och kan, om skattepolitiken utformas för att gynna den, komma att utgöra det dominerande bränslet på några års sikt. Men våra rikspolitiker måste vilja och våga

Skicka en kommentar