lördag 8 december 2012

Mängden sopor måste minskas


RESURSSLÖSERI och miljöförstöring har i regel varit en följd av att miljön har betraktats som en fri, oförstörbar tillgång. I ett liberalt samhälle måste miljöns värde beaktas genom att miljöhänsyn vägs in vid all produktion och konsumtion. Miljöavgifter kan vara en tydlig signal till producenter och konsumenter att miljön är en begränsad resurs. Principen måste vara att förorenaren betalar. Det skall inte vara gratis att utnyttja vår gemensamma miljö på ett sätt som inskränker andras frihet till exempelvis ren luft.

Att deponera avfall innebär att råvaror slösas bort samtidigt som energi går förlorad för samhället, när avfallet grävs ner. Vårt nuvarande sätt att konsumera på ger upphov till stora sopmängder. Soporna utgörs av såväl kasserade produkter som av förpackningar. Stora sopmängder innebär ett stort transportbehov med därtill kopplade miljöproblem och lagringsproblem; allt mer mark måste användas för avfallsdeponier. Innehållet i soporna kommer förr eller senare att spridas till naturen, antingen via förbränning eller som läckage från deponi. Det är viktigt att mängden sopor minskas och det är viktigt att kvarvarande sopors sammansättning är sådan att de kan tas om hand, exempelvis genom att införas i ett kretslopp, utan att skada ekosyste
Skicka en kommentar