fredag 1 februari 2013

Luften rör sig över geografiska gränser

Genom luftens relativa lättrörlighet ger vi andra våra utsläpp, och får ta emot föroreningar från annat håll. Luftproblemen är globala varför det är viktigt med ett internationellt samarbete

                                                                                                                             
Även om vi delar atmosfär med hela klotet, vilket gör internationella åtgärder nödvändiga, så är lokala insatser en lika viktig förutsättning för en förbättring av luftkvaliteten. Stora utsläpp sker från vår egen förbränning av fossila bränslen, men vår alltmer ökande trafik står för nästan dubbelt så mycket utsläpp av växthusgaser som förbränningen.
Medvetenheten om effekten i form av global uppvärmning är i dag stor. Men hur högt prioriterar vi att dra åt bromsen?

Mälardalen kombinerar befolkningstäta områden och miljökänsliga natur- och kulturområden, både på land och i vatten och luft. Det finns därför anledning att Mälardalsrådet tar extra initiativ för att nå de nationella miljömålen.
Den växande trafiken och eldning med fossila bränslen bidrar till ökande koldioxidhalt i atmosfären och stora utsläpp av partiklar. Koldioxid och även  frisläppta freoner är huvudorsaker till global uppvärmning och växthuseffekt. Utsläppen måste minskas.
Lika oumbärligt som det atmosfäriska ozonet är lika skadligt är det marknära ozonet. Därtill kommer utsläpp av försurande ämnen. Vi är kritiska mot att inget nytt delmål för svaveldioxid fastställts trots att det nuvarande skall uppnås 2005.
Med förbättrad förbränningsteknik, bättre reningsutrustning, övergång till andra bränslen och genom minskade fysiska transporter kan en del åtgärdas, men framför allt måste övergången till andra, förnybara bränslen påskyndas. Bättre utnyttjad kollektiv trafik och utbyggnad av spårbunden trafik är andra viktiga åtgärder. Vid inköp av nya fordon måste man ställa höga krav på minskad energiförbrukning och minimerade utsläpp. För att stimulera miljövänligare trafik kan man låta miljöbilar parkera gratis i tätorternas centra. Enligt principen om att förorenaren betalar bör den förorenande trafiken stå för kostnaderna, i form av väg- eller trafikavgifter. Kommuner och landsting skall vara pådrivande genom att vid nyanskaffning av t.ex. tjänstebilar välja miljöbilar. Kommunerna bör i sina översiktsplaner införa miljözoner. Miljözon innebär att kommunen inom ett visst område kan förbjuda viss biltrafik eller ta ut miljöklassrelaterade avgifter för fordonstrafik.
Vi känner en större oro än regeringen för att delmålen för framför allt partiklar, kväveoxider och marknära ozon inte kommer att kunna uppnås, speciellt i de större städerna. De åtgärder som krävs för att lyckas minska utsläppen från främst trafiken och kraven på att nå målen läggs främst på kommunerna. Lösningen ligger delvis i att samhällsplaneringen måste förändras och utvecklas. Planeringen måste genomsyras av helhetssyn och att hänsyn tas till hela transportsystemet och inte till bara enskilda gator.
Förbränningsanläggningar i det fria bör inte tillåtas. Risken för att farliga förbränningsprodukter bildas är stor. Dioxiner är ämnen som vi vet är skadliga i även små doser. Avgifter på förbränning bör införas på det sätt som gäller för deponering.
Skicka en kommentar