tisdag 12 mars 2013

Räcker en hand för att köra bil?

Nog är det konstigt att det ska vara så svårt att ta ställning. Dagligen ser man hur bilförare avstår från att göra vad som regleras av lag att man ska göra. Blinkeranvändning, till exempel, är numera ovanlig. Inte sällan är orsaken att det inte är möjligt beroende på att en hand är upptagen av att hålla i sin telefon. Förbjud. Men ett förbuds effekt förutsätter att man beivrar överträdelse.

"Trafikutskottet vill förbjuda användning av kommunikationsteknik vid bilkörning som kraftigt försämrar uppmärksamheten

Det behövs lagstiftning som förbjuder användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten. Det menar trafikutskottet och föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Regeringspartierna reserverar sig.
Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad man avser att göra för att få en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning. Detta som ett svar på ett tidigare tillkännagivande från riksdagen (se 2010/11:TU18). Utskottet konstaterar att regeringen inte vill lagstifta om ett förbud mot användning av mobiler eller motsvarande vid bilkörning. Regeringen vill istället göra en översyn av kraven i trafikförordningen. Utskottet anser att detta inte är tillräckligt.

Utskottet menar att regeringen inte har hörsammat riksdagens tillkännagivande när det gäller att ta mobilens särskilda ställning på allvar. Utskottet anser att det finns anledning att ta frågan på större allvar än vad regeringen tycks göra."
Skicka en kommentar