fredag 4 oktober 2013

Vad vill våra politiker med EU?

Nästa år har vi inte mindre än fyra val. Det första gäller Europaparlamentet. Detta val är lika viktigt som de övriga. Vilken väg kommer EU att gå? Vad vill svenska politiker att EU ska ägna sig åt? Vi måste vara noga med att ta reda på vad partiernas kandidater ger för svar på, bland andra, dessa frågor. Vilka av oss vill rösta på kandidater, som ställer upp på nedanstående förslag från kommissionen? Vilka politiker vill skapa en federation, som tar över allt mer från de nationella parlamenten?

 

EU-förslag om bankakut strider mot subsidiaritetsprincipen

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om en gemensam rekonstruktionsmekanism och rekonstruktionsfond för EU:s bankunion. Ett enigt finansutskott anser att delar av förslaget strider mot de så kallade subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Nationella budgetmedel är inte tillräckligt skyddade. Dessutom får EU-organ ett oproportionerligt stort inflytande. Utskottet anser också att det är osäkert om förslaget är förenligt med EU-fördraget. Utskottet föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.
Rekonstruktionsmekanismen ska omfatta alla länder som väljer att delta i bankunionen. En rekonstruktionsnämnd övertar delar av de nationella myndigheternas beslutanderätt, och en gemensam rekonstruktionsfond ersätter de nationella fonderna.
Finansutskottet anser att förslaget inte innehåller ett tillräckligt starkt skydd mot att nationella budgetmedel kan användas för att finansiera avvecklingsfonden. Det gäller i synnerhet under den period då fonden byggs upp, då den saknar tillräckligt med resurser för att hantera en kris
Maktkoncentration till EU-organ
Kommissionens förslag innebär en betydande koncentration av makt till EU:s institutioner och myndigheter, anser utskottet. Målet med förslaget skulle enligt utskottet även kunna uppnås med en jämnare maktfördelning mellan EU-organen och EU-länderna.
Utskottet ifrågasätter också kommissionens makt och roll. Kommissionen ska besluta om rekonstruktion eller avveckling av en bank, ska ha rösträtt i rekonstruktionsnämnden och dessutom ansvara för statsstödsprövningen. Här finns tydliga risker för sammanblandning av roller, menar utskottet, vilket kan påverka effektiviteten.

Invecklad och svår att förstå

Invecklad och till och med svår att förstå. Det är utskottets syn på processen för hur beslut om rekonstruktion eller avveckling av en bank ska gå till. Flera olika institutioner och myndigheter är inblandade och utskottet är tveksamt om det kommer att fungera effektivt i ett krisläge. När en bank får problem är det kort om tid, oftast måste åtgärder vidtas över en helg. Då måste beslutsordningen vara enkel, tydlig och kort. Annars är risken stor att man inte kan upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet, konstaterar utskottet.
Skicka en kommentar