tisdag 5 november 2013

Uppsala en miljövänlig storstad?

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över

Artikeln var publicerad 4 september 2005
Kommunen skall gå i bräschen för användning av alternativa energikällor. I den kommande nya översiktsplanen bör byggandet i kommunen koncentreras till orter där fjärrvärme redan finns, skriver Sten Jonsson, Harald Nordlund och Björn Smeds.

En storstad är en ort med tät och hög bebyggelse, intensiv och tät trafik, buller och oren luft. Det är olägenheter som vi får acceptera om vi vill njuta av de fördelar en storstad ger. Ja, så här ser det ut på många håll i världen och tycks vara något många ser som självklarheter.

Vi gör inte det. När Uppsala nu är på väg att bli en storstad måste vi och kan vi ta vara på de fördelar storstaden kan ge och samtidigt undvika de stora miljöproblem som präglar de flesta storstäder.

I första hand handlar dessa om luften, bullret och avfallet. Men de handlar om även friskvård och rekreation. Mindre av läsk och sötsaker i skolor, förändrade kostvanor och utökat idrottande, motionerande och upprioritering av skol-idrotten är också viktiga faktorer för livskvalitet och hälsa. Vi företräder en socialliberal politik som har denna inriktning.

Hållbar vård och rehabilitering liksom förebyggande folkhälsovård uppnås om människor får vistas i levande natur. Förtätning kan och bör förenas med trädplantering längs gator och på torg samt tillgång till parker inom gångavstånd. Detta ger världens gigastäder bevis för. Den nya översiktsplanen för Uppsala måste ge frihet att välja mellan ett sunt storstadsliv och naturnära bosättning.

Luften i centrala Uppsala är mer oren än vad lagen föreskriver.Ê Vi tror att den nya E 4 och den

kommande trafikplanen ger förbättringar, men fler åtgärder krävs. Lappa-och-laga-metoden är inte tillräcklig. Helt nya lösningar måste sökas. Vi välkomnar därför det försök med spårtaxi som nu planeras. Kommunen kan göra mer för att föregå med gott exempel och använda en egen fordonspark med bästa möjliga teknik och man måste agera mer för att bensin-stationerna skaffar sig alternativa bränsledepåer.ÊMiljöcertifierade personbilar skall kunna parkera gratis. Beslut har redan fattats av kommunfullmäktige, men var finns skyltarna? Varför informeras inte om beslutet?

Kungsgatan är inte dimensionerad som en genomfartsgata. Men vad är alternativet? Det nya kommande resecentrumet i Uppsala centrum och den nya kommande trafikplanen ger möjlighet till nytänkande. Det skall vara lätt att snabbt komma från kommunens alla utkanter till city för eventuell vidarefordran till arbetsplatser utanför kommunen. Ett bra cykelnät kan bli ännu bättre genom att fler cykelleder dras. Park and ride-försöket försvann utan att ansträngningar gjordes för att hitta förklaringar till att systemet utnyttjades mindre än förväntat. Placera parkeringsplatserna på mer strategiska områden än tidigare och gör om försöket och ge systemet ett svenskt namn, t ex Parkera och åk. Den centrala stadens dåliga luft blir bättre och konkurrensen om de fåtaliga parkeringsplatserna blir färre. För detta krävs att kollektivtrafiken i övrigt blir mer attraktiv för kommunens resenärer. Den blir det om prisnivån är måttlig och turtätheten hög.

Kommunen skall gå i bräschen för användning av alternativa energikällor. I den kommande nya översiktsplanen bör byggandet i kommunen koncentreras till befintliga orter där fjärrvärme redan finns eller kommer att anläggas.

Stadens brus kan vi inte undgå; det är en del av stadens liv. Men för många utgör bullret ett onödigt lidande. Självklart skall nya byggnader alltid byggas så att tysta sidor för sovrum säkerställs. Buller kommer dock inte bara från trafiken utan även från källor som människorna själva kan styra över. Stora förskolegrupper finns fortfarande och hög musik spelas på många inneställen. Större kraft måste läggas på förebyggande åtgärder, men även på information i syfte att öka medvetenheten hos främst unga människor. Tidigare fanns antirökupplysning i skolorna, nu behövs antibullerupplysning.

Självfallet skall nya trafikleder och järnvägsleder ha tillfredsställande bullervallar eller plank.

Vår avfallspolitiks främsta uppgift måste vara att minimera mängden avfall. Avfall skall i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Viktigt alltså att avfallet sorteras. EU har riktlinjer som delar upp avfallet med avseende på miljö- och hälsofarlighet, på möjlighet att återanvända och återvinna, lämplighet att röta eller kompostera och på avfall som inte går att återvinna, men som då kan användas som bränsle. Vi efterlyser styrmedel från riksdagens sida i form av avgifter vid sopförbränning. Detta skulle stimulera till ännu bättre avfallshantering. Härtill kommer att kommunen måste bli bättre på att informera om och motivera till miljövänlig avfallshantering. Många tar sitt ansvar för att avfallet både minimeras och sorteras men tilltron till nuvarande avfallshantering är hos några fortfarande låg.

Sten Jonsson

Harald Nordlund

Björn Smeds

socialliberaler

Skicka en kommentar