onsdag 22 januari 2014

Ny skattefråga hanterad inom EU

Nu har EU-kommissionen lagt sig i en fråga, som måste anses vara en nationell fråga. Sådant här måste diskuteras under den nu inledda EU-parlamentsvalrörelsen. "Skatteutskottet tycker att det är bra att skattereglerna vid utdelningar från dotter- till moderbolag blir tydligare. Däremot anser utskottet att kommissionens förslag om en obligatorisk regel om skatteflykt strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den principen ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Utskottet ifrågasätter om kommissionens förslag om en obligatorisk skatteflyktsregel kommer att innebära någon förbättring gentemot de nationella regler som gäller i dag. Kommissionens förslag går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med ändringarna, bedömer utskottet. Skatteutskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande."
Skicka en kommentar