tisdag 11 mars 2014

Bättre polisskydd för våldsutsatta kvinnor

"Våldsutsatta kvinnor som tvingats fly från sitt hem bör få bättre möjligheter att återvända till bostaden i skydd av polis för att hämta sina och eventuella barns tillhörigheter. Regeringen bör även se över hur kvinnojourernas verksamhet kan stärkas för att öka skyddet för brottsoffer i nära relationer. Det anser ett enigt justitieutskott, som föreslår att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om barnahus. Kvinnor som misshandlats av en närstående man och lämnat relationen och hemmet kan behöva skydd av polis för att hämta sina tillhörigheter. Detta på grund av risken att återigen utsättas för våld. Justitieutskottet konstaterar att polisen i dag är osäker på i vilken utsträckning man har rätt att erbjuda den hjälpen. Det är inte acceptabelt, anser utskottet. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna till polisskydd. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till två motioner från Vänsterpartiet. Kvinnojourer har stor del i arbetet Justitieutskottet betonar att det är angeläget att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer får det skydd och stöd de behöver. Kvinnojourer och ideella organisationer har en stor del i det arbetet. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur kvinnojourers och andra ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Detta för att öka skyddet för och stödet till brottsoffer i nära relationer. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en motion från Socialdemokraterna. Justitieutskottet står enigt bakom förslagen till tillkännagivanden om poliseskort för våldsutsatta kvinnor samt om kvinnojourer. Minst ett barnahus i varje län Dessutom föreslår justitieutskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att stimulera myndigheternas arbete med att inrätta fler barnahus. I barnahus samverkar olika myndigheter, som polis och socialtjänst, under samma tak för att minska påfrestningarna för ett barn som utsatts för våld eller övergrepp. Minst ett barnahus bör finnas i varje län, anser utskottet. Regeringen bör också arbeta för att barnahusens uppdrag ska omfatta barn upp till 18 år och att barnahusens verksamhet utvecklas genom forskning och samverkan. Verksamheten bör även utvärderas. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motioner från S och MP. Myndigheterna ska avgöra Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande om barnahus. De är positiva till att inrätta barnahus men håller med justitieministern om att det är myndigheterna som ska avgöra om det ska bli fler barnahus och var de i så fall ska finnas. Partierna anser också att det är viktigt att verksamheten får stöd samt utvecklas och utvärderas. De vill dock invänta arbete som pågår, bland annat om riktlinjerna för barnahusens verksamhet"
Skicka en kommentar