onsdag 30 april 2014

Ackis fastställer sin egen budget

Den här interpellationen och svaret på den är intressanta. Vad ska man göra när man inte har någon budget? Svar: man har en budget, som man fastställt själv. Alltså, ingen politisk styrning. [2014-04-23] Interpellation om vad som gäller för Akademiska sjukhuset Landstingsrådet Börje Wennberg (S) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) om Akademiska sjukhusets målstyrning. Enligt Wennberg har Akademiska sjukhuset ingen fastställd budget för innevarande år. Frågor: Vad gäller för vårt universitetssjukhus när det inte finns någon fastställd budget? Mot vilket mål ska de styra? Är det "håll budget" som gäller, eller i detta fall de resurser som anslagits från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och som innebär att sjukhuset måste dra ner verksamheten så att ytterligare cirka 190 miljoner sparas? Kort sagt: det är överordnat att vi har ordning och reda på ekonomin. Eller är det "kör så det ryker!" som gäller, alltså gör allt som är möjligt för att korta de alltför långa vårdköer som vi har i vårt landsting? Kort sagt: att korta vårdkåerna är överordnat ekonomi i balans. Svar: Akademiska sjukhuset har en budget som fastställts av sjukhusets ledning. Konsekvenserna av denna budget har redovisats i såväl produktions- som landstingsstyrelse. Akademiska sjukhuset arbetar mot flera mål. Sjukhuset ska producera den riks- och regionvård som sjukhuset i avtal med andra landsting förbundit sig att producera. Sjukhuset ska dessutom svara för sin del av vårdproduktionen som krävs för att nå målen för vårdgarantin och kömiljarden. Vidare har sjukhuset, liksom landstinget som helhet, ekonomiska mål att uppnå. Flera samverkande faktorer måste ligga till grund för besluten som lägger grund för sjukhusens verksamhet. Utöver mål för ekonomi och produktion måste hänsyn tas till personalfrågor., forskning, medicinsk utveckling, samverkan med andra aktörer och socialstyrelsens målområden för god vård. Alliansen hyser stor respekt för den komplexitet som gäller för styrningen av en avancerad verksamhet som Akademiska sjukhuset. Styrningen av Akademiska sjukhuset handlar mer om en fortlöpande dialog och en ständig uppföljning av hela den komlicerade verksamhet som sjukhuset utgör.
Skicka en kommentar