tisdag 15 april 2014

Förstatliga kulturen?

Ojämlikhet finns inom skolan, dn finns inom sjukvården och den finns inom vården av och omsorgen om äldre. Dagens lösning sägs vara förstatligande. En uppföljning av kulturpolitiken visar att även här finns skillnader. Alltså borde slutsatsen bli att allt kulturutbud bör förstatligas. Ett frågetecken finns dock enär rapporten visar att de statliga kulturinstitutionerna brister i jämlikhet. Vilken blir då slutsatsen? "10 april 2014 Pressmeddelande Kulturen ska vara tillgänglig för alla Hur ser möjligheten ut för personer med funktionsnedsättning att ta del av kultur och att utöva kultur? Det är huvudtemat för en uppföljning som kulturutskottet har gjort om tillgängligheten till kultur. En rapport om uppföljningen presenteras den 10 april vid en öppen utfrågning som kulturutskottet håller. Kulturutskottets uppföljning om tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning är inriktad på allas möjlighet att ta del av och utöva kultur. Den fokuserar också på frågor kring kulturarvet. Medborgar- och användarperspektivet har varit särskilt viktigt. Riksdagen har tidigare beslutat om mål för kulturpolitiken och mål för funktionshinderspolitiken. Dessa mål har varit utgångspunkten för uppföljningen. "Det finns mycket kvar att göra" – Uppföljningen visar att det under lång tid har genomförts omfattande insatser för att öka tillgängligheten inom kulturområdet. Trots det finns mycket kvar att göra för att uppnå det kulturpolitiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, säger Per Lodenius (C), ordförande i kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. Per Lodenius betonar att mer fokus behöver läggas på att personer med funktionsnedsättning också ses som aktörer och inte bara som mottagare av kultur. – Det är viktigt att funktionshindersorganisationernas synpunkter får gehör och genomslag i myndigheternas verksamhet, säger han. Kraftfulla åtgärder krävs för att undanröja hinder I uppföljningen görs bland annat följande bedömningar: Det är viktigt att kraftfulla åtgärder sätts in för att undanröja hindren och göra kulturen tillgänglig för alla, både vad gäller att ta del av och utöva kultur. Det finns stora brister i den grundläggande tillgängligheten vid flera av de centrala kulturmyndigheterna. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synliggöra kulturarvet och hur historien sett ut för personer med funktionsnedsättning. Det omfattande arbete som Kulturrådet gör inom sitt ansvarområde är positivt. Samma sak gäller för de förbättringar som gjorts av länsstyrelser och länsmuseer inom de områden som Riksantikvarieämbetet ansvarar för. Det är viktigt att regeringen uppmärksammar de problem som har framkommit i uppföljningen och redovisar hur det går med arbetet att lösa dessa problem."
Skicka en kommentar