lördag 5 april 2014

Landstinget i Uppsala län är ett föredöme inom miljön

Landstinget i Uppsala län är ett föredöme för övriga landsting när det gäller miljöanpassning. Jag vet att flera landsting avundsjukt tittar på hur man här satsar på detta. Vad landstinget kan bli bättre på är att tala om för länsmedborgarna vilka insatser man gör. Jag drar härmed mitt strå till stacken "Landstinget använder allt färre miljöfarliga ämnen i sin verksamhet. På tre år har landstinget tagit bort nästan hälften av de 123 kemikalier som står på avvecklingslistan och ersatt dem med nya arbetssätt och miljöanpassade medel. Det framgår av landstingets miljöredovisning för 2013, som togs upp vid landstingsstyrelsens sammanträde. I rapporten har landstinget följt upp miljöarbetet och jämfört utfallet med målen för landstingets miljöprogram för 2011-2014. Miljöprogrammet har två fokusområden: minskad klimatpåverkan och en giftfri miljö. Det finns också en övergripande vision om att landstinget ska bli fossilbränslefritt till år 2020. Inom de flesta områden har landstingets miljöpåverkan minskat, en trend som har pågått i flera år. Andelen ekologiska livsmedel ökade under 2013 till 39 procent, vilket placerar landstinget i toppskiktet bland Sveriges alla landsting och kommuner. Landstinget har också under de senaste åren haft bland de högsta andelarna miljöfordon. Trots detta ökade landstingets utsläpp av klimatpåverkande gaser. En förklaring till detta är att kollektivtrafikförvaltningen UL har fått ett utökat uppdrag samtidigt som tillgången på biogas har varit begränsad. Kollektivtrafiknämnden har tagit fram en plan för avveckling av fossila bränslen, som ett steg i arbetet mot att minska landstingets klimatpåverkan. Många andra miljömål ser ut att uppnås. Det gäller bland annat de anställdas resor till och från jobbet, där mängden koldioxidutsläpp per årsarbetare har minskat med 18 procent jämfört med 2010. Energiförbrukningen har minskat med fem procent och avfallshanteringen har förbättrats så att en tredjedel av allt avfall numera återvinns. En nyhet i årets redovisning är att landstinget för första gången redovisar klimatpåverkan av förbrukningsvaror. Den uppgick till 10 452 ton koldioxidutsläpp eller 16 procent av landstingets totala utsläpp. Ett nytt miljöprogram för landstinget är ute på remiss och ska beslutas av landstingsfullmäktige i juni. (MP) lämnade ett särskilt yttrande om att policyn för tjänsteresor behöver ses över."
Skicka en kommentar