söndag 6 april 2014

Trafiken är väl nationell fråga

Skillnader i synen på vad EU ska besluta om och vad som är nationella frågor dyker upp då och då. "Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör sex tillkännagivanden till regeringen om olika frågor inom området yrkestrafik. Bakom förslagen till tillkännagivanden står en majoritet i trafikutskottet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag. Trafikutskottet vill betona att det är självklart att alla transportföretag och yrkeschaufförer bör arbeta under lika villkor i Sverige. Detta är viktigt av arbetsmiljöskäl och säkerhetsskäl samt för att gynna en sund konkurrens inom transportsektorn. Utskottet ser att det i dag finns transportföretag och förare som inte följer gällande lagar och föreskrifter för yrkestrafik. Det är viktigt att det finns effektiva möjligheter att vidta åtgärder mot dessa. Utskottets förslag till tillkännagivanden handlar om stärkt kontroll av godstransporter, kraftigare sanktioner samt effektivare möjligheter att hindra fortsatt färd, ändringar av reglerna om cabotage, skärpt ansvar för beställare av transporter, bättre villkor inom åkeribranschen samt säkra uppställningsplatser. Det är motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som ligger till grund för förslagen. Stärkt kontroll av godstransporter Det första tillkännagivandet gäller att regeringen bör se över behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna lyfter fram de insatser som pågår för att stärka kontrollen av den tunga yrkestrafiken samt att regeringen planerar att lämna en proposition till riksdagen i juni som bland annat handlar om bilinspektörers och polisers arbete med trafikövervakning. Partierna gör också bedömningen att ytterligare krav på dokumentation riskerar att bryta mot gällande EU-regler. Kraftigare sanktioner och hindrande av fortsatt färd Det andra tillkännagivandet innebär att regeringen bör se över behovet av kraftigare böter och sanktioner för transportföretag och förare som inte följer gällande regler. Dessutom bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som gör det möjligt för polisen att på ett effektivare sätt tillfälligt kunna stoppa fordon från att köra vidare, till exempel genom att låsa fast fordonets hjul genom så kallad klampning. M, FP, C och KD reserverar sig. Partierna hänvisar bland annat till att Transportstyrelsen i sin utredning om hur reglerna inom yrkestrafiken följs tar upp ändrade sanktionsavgifter och regler om att tillfälligt kunna stoppa fordon från att köra vidare. Regeringen avser också att lämna en proposition på området till riksdagen innan mandatperiodens slut. Ändringar av reglerna om cabotage Det tredje tillkännagivandet rör reglerna om cabotagetransporter. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att arbeta för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell översyn av EU-reglerna om cabotagetransporter. Dessutom bör regeringen begära ett tillfälligt uppehåll för cabotagetransporter om regeringen inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av gällande regler. M, FP, C och KD reserverar sig. Partierna hänvisar till att det är gemensamma EU-regler som gäller på området och att enskilda EU-länder följaktligen inte ska ha särskilda regler."
Skicka en kommentar