torsdag 19 juni 2014

Landsbygdspolitik

Blir landsbygdsfrågorna valfrågor? Här framgår inte hur man skött landsbygdspolitiken, men man kan anta att Riksrevisionen förväntar sig att politiska initiativ tas i syfte att utjämna skillnader mellan tät och gles bebyggelse. Staten anses ju av en del vara väl skickad att skapa jämlika förhållanden. Konstigt att man inte lyckats, förresten.


Regeringens redogörelse för landsbygdspolitik (MjU17)

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013. I rapporten har Riksrevisionen granskat om regeringen och berörda myndigheter har arbetat för att nå målen för EU:s landsbygdspolitik. Regeringen instämmer i de flesta av Riksrevisionens synpunkter och kommer att ta hänsyn till dem i arbetet med att utforma ett landsbygdsprogram för perioden 2014–2020.
Riksdagen har lagt skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutat ärendet.
Riksdagen har också sagt nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2013 om landsbygdspolitik. Motionerna gäller bland annat de gröna näringarnas arbete med att utveckla varumärken, betesresursinventering, slakt, förvaltning av gemensamma resurser och rennäringsfrågor.
Skicka en kommentar