fredag 19 september 2014

Funderingar kring stadens miljöproblem

                      En storstad är en ort med tät och hög bebyggelse, intensiv och tät trafik, buller och oren luft. Olägenheter som vi får acceptera om vi vill njuta av de fördelar en storstad ger. Ja, så här
ser det ut på många håll i världen och tycks vara något många ser som självklarheter. Jag gör inte det. När Uppsala nu är på väg att bli en storstad måste vi och kan vi ta vara på de fördelar storstaden 
kan ge och samtidigt undvika de stora miljöproblem som präglar de flesta storstäder.      
I första h       Oftast handlar dessa om luften, bullret och avfallet. Men de handlar om även friskvård och rekreation. Mindre av läsk och sötsaker i skolor, förändrade kostvanor och utökat idrottande, motionerande och prioritering av skolidrotten är också viktiga faktorer för livskvalitet och hälsa. 

Hållbar vård och rehabilitering liksom förebyggande folkhälsovård uppnås om människor får vistas i levande natur. Förtätning kan och bör förenas med trädplantering längs gator och på torg samt tillgång till parker inom gångavstånd. Detta ger världens gigastäder bevis för. ÖP för Uppsala måste ge frihet att välja mellan ett sunt storstadsliv och naturnära bosättning.
Luften i centrala Uppsala är mer oren än vad lagen föreskriver. Lappa och lagametoden är inte tillräcklig. Helt nya lösningar måste sökas. Kommunen kan göra mer för att föregå med gott exempel och använda en egen fordonspark med bästa möjliga teknik och man måste agera mer för att bensinstationerna skaffar sig alternativa bränsledepåer. Miljöcertifierade personbilar skall kunna parkera gratis. Beslut har redan fattats av kommunfullmäktige, men var finns skyltarna? Varför informeras inte om beslutet?
Kungsgatan är inte dimensionerad som en genomfartsgata. Men vad är alternativet? Det nya kommande resecentret i Uppsala centrum och den nya kommande trafikplanen ger möjlighet till nytänkande. Det skall vara lätt att snabbt komma från kommunens alla kanter till city för ev. vidarefordran till arbetsplatser utanför kommunen. Ett bra cykelnät kan bli ännu bättre genom att fler cykelleder dras. Park and Rideförsöket försvann utan att ansträngningar gjordes för att hitta förklaringar till att systemet utnyttjades mindre än förväntat. Placera parkeringsplatserna på mer strategiska områden än tidigare och gör om försöket och benämn på svenska, Parkera och Åk. Den centrala stadens dåliga luft blir bättre och konkurrensen om de fåtaliga parkeringsplatserna blir mindre. För detta krävs att kollektivtrafiken i övrigt blir mer attraktiv för kommunens resenärer. Den gör det om prisnivån är måttlig och turtätheten hög.
Kommunen skall gå i bräschen för användning av alternativa energikällor. Byggandet i kommunen måste koncentreras till befintliga orter där fjärrvärme redan finns eller kommer att anläggas.

Stadens brus kan vi inte undgå; det är en del av stadens liv. Men för många utgör bullret ett onödigt lidande. Självklart skall nya byggnader alltid byggas så att tysta sidor för sovrum säkerställs. Buller kommer dock inte bara från trafiken utan även från källor som människorna själva kan styra över. Stora förskolegrupper finns fortfarande och hög musik spelas på många inneställen. Större kraft måste läggas på förebyggande åtgärder, men även på information i syfte att öka medvetenheten hos främst unga människor. Tidigare fanns antirökupplysning i skolorna, nu behövs antibullerupplysning.
Självfallet skall nya trafikleder och järnvägsleder ha tillfredsställande bullervallar eller plank.Skicka en kommentar