onsdag 18 februari 2015

Man tar sig för pannan

Jag har svårt att tro mina ögon när jag läser nedanstående. Två erfarna landstingsråd debatterar vad som gäller formellt i fråga om budgetansvar. Borde vara solklart.

Interpellationsdebatten visar emellertid att man inte inom landstingets politiska ledning fortfarande inte inser hur man åstadkommer en politisk styrning.
"Det formella ansvaret för sjukhusets budget har alltid produktionsstyrelsen", säger landstingsrådet Bergqvist. Jo, så borde det vara. Men den styrelsen har ju inte fattat beslut om budgeten efter förhandling med hälso- och sjukvårdsstyrelsen, vilket borde vara fallet om man tillämpat styrformen beställa - utföra. 
"Klomp anser att när man i styrelsen får en tydlig redovisning av var man ska minska persona, har man också varit med och fattat beslutet om den minskningen." Men vad i all sin dar? Ett sådant beslut ska naturligtvis fattas av politiker.
Landstinget har tretton landstingsråd. Landstinget saknar politisk styrning. Börja med att ta bort åtminstone åtta av dessa (kostnadsminskning med åtta miljoner kronor) och sätt resterande på skolbänken för att lära sig vad politisk styrning innebär.


Interpellation: Är vi ansvariga för våra beslut?

Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) ställde en interpellation till produktionsstyrelsens ordförande Sören Bergqvist (V) om ansvarsfrågor rörande Akademiska sjukhusets budget.
Frågan ställs mot bakgrund av att produktionsstyrelsen i januari fastställde budgeten för Akademiska sjukhuset och mot vissa medieuttalanden. Av redovisningen till styrelsen framgick att den föreslagna budgeten bygger på att öppenvårdspsykiatrin minskar sina kostnader med 30 miljoner kronor. Klomp anser att när man i styrelsen får en tydlig redovisning av var man ska minska persona, har man också varit med och fattat beslutet om den minskningen.
Frågor:Vilket ansvar och inflytande har produktionsstyrelsen över Akademiska sjukhusets budget? Har vi inte som politiker ansvar för konsekvenserna av beslut vi fattar?
Svar:
Det formella ansvaret för sjukhusets budget har alltid produktionsstyrelsen. Om en styrelse befarar att verksamheten inte ryms inom anvisad budget måste styrelsen vida åtgärder. Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram förslag som ger styrelsen möjlighet att nå anvisad budgetnivå. Om styrelsen anser att åtgärderna står i strid med landstingsfullmäktiges uppsatta mål för verksamheten, ska fullmäktige pröva åtgärderna.
När en förvaltningschef presenterar ett förslag till budget som ger styrelsen möjlighet att uppnå anvisad budgetnivå utan att det står i strid med landstingsfullmäktiges uppsatta mål för verksamheten, och inte heller i strid med gällande vårdavtal, så ligger detta inom förvaltningschefens ansvar och befogenhet. I det aktuella fallet har förvaltningschefen för Akademiska sjukhuset presenterat en budget i balans som inte står i strid med fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten. I en så stor och komplex organisation som landstinget är det viktigt att ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan styrelse och förvaltningschef följs strikt.
Produktionsstyrelsen var enig i sitt beslut om Akademiska sjukhusets budget. Styrelsen uppfattade dock att det ekonomiska läget fortsatt är ansträngt och beslutade att sjukhuset ska återkomma med en plan för hur riks- och regionvårdsintäkterna ska öka samt en konsekvensbeskrivning av de besparingar som ålagts psykiatrin.

Skicka en kommentar